ZARZĄDZENIE NR 15/2023

WS.0050.17.2023

SO.524.3.2023

ZARZĄDZENIE Nr 15/2023

Wójta Gminy Wydminy

z dnia 15 lutego 2023 roku

 

w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych w roku 2023.

 

            Na podstawie art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.) zarządzam, co następuje:

 

  • 1. Po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej ustalam podział środków finansowych na realizację zadań publicznych w roku 2023, jak następuje:

 

  1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
 

Lp.

 

Nazwa organizacji

(innego podmiotu)

 

Tytuł zadania publicznego

Wysokość przyznanych środków publicznych
1 Fundacja Dystans Borecka Łękuk Trail 2023 26 200,00 zł
2 Fundacja Dystans Maraton Wydminy 2023 20 600,00 zł
3 Fundacja Art. Eco Wydmińskie zawody w wyciskaniu sztangi 10 000,00 zł

 

  1. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
 

Lp.

 

Nazwa organizacji

(innego podmiotu)

 

Tytuł zadania publicznego

Wysokość przyznanych środków publicznych
1 Stowarzyszenie „Nasze Talki” WYDMIŃSKIE FORUM ARTYSTYCZNE 2023. 10 000,00 zł
 

2

Związek Ukraińców w Polsce Oddział Mazurski XXII MIĘDZYNARODOWE KONCERTY MUZYKI CERKIEWNEJ – 2023 8 000,00 zł
 

3

Stowarzyszenie Prospołecznych Inicjatyw Kombajn Kulturalny  

Jam na Polu 2023

23 500,00 zł
 

4

Stowarzyszenie Prospołecznych Inicjatyw Kombajn Kulturalny Stacja Osiecka. Przystanek Wydminy. 13 500,00 zł
5 Fundacja Teatr IOTA WYBRAŁEM IMIĘ – WYBIORĘ WSZYSTKO 10 000,00 zł
6 Fundacja Art. Eco Eko Ranczo 12 000,00 zł

 

  1. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.
 

Lp.

 

Nazwa organizacji

(innego podmiotu)

 

Tytuł zadania publicznego

Wysokość przyznanych środków publicznych
1 Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Oddział Rejonowy w Giżycku, koło nr 3 w Wydminach. Międzynarodowy Dzień Osób Starszych – Wydminy 2023 4 000,00 zł
2 FORUM NGO’S WYDMINY Wydmiński Uniwersytet Trzeciego Wieku 2023

 

30 000,00 zł

 

  1. Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie.
 

Lp.

 

Nazwa organizacji

(innego podmiotu)

 

Tytuł zadania publicznego

Wysokość przyznanych środków publicznych
 

1

Spółdzielnia Socjalna HS Prekursor Opieka dzienna nad dziećmi w wieku 2,5 – 6 lat 20 000,00 zł

 

  1. Wsparcie poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych
    z funduszy zewnętrznych.
 

Lp.

 

Nazwa organizacji

(innego podmiotu)

 

Tytuł zadania publicznego

Wysokość przyznanych środków publicznych
1 Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Sport z Kulturą” ZSO Wydminy Złote Rybki z Gminy Wydminy 4 000,00 zł
2 Fundacja Teatr IOTA WIĘCEJ NIŻ WIATR – prezentacja w Anglii 5 000,00zł

 

Przewiń do góry