Zarządzenie nr 18/2023

Tytuł aktu:

ZARZĄDZENIE NR 18/2023 Wójta Gminy Wydminy z dnia 15 marca 2023r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie podziału sołectwa Orłowo i utworzenia sołectwa Łękuk Mały oraz ustalenia statutów nowo powstałych sołectw

Na podstawie:

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r. poz. 40) oraz w oparciu o treść uchwały nr XXIII/145/2020 Rady Gminy Wydminy z dnia 12 października 2020 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Wydminy, zarządzam co następuje:

Treść:

§ 1. 1. Zarządza się przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectwa Orłowo w sprawie podziału sołectwa Orłowo i utworzenia sołectwa Łękuk Mały oraz ustalenia statutów nowo powstałych sołectw.
 
            2. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Gminy Wydminy w sprawie podziału sołectwa Orłowo i utworzenia sołectwa Łekuk Mały oraz zmiany uchwały w sprawie ustalenia statutu sołectwa, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
            3. Celem konsultacji jest uzyskanie opinii mieszkańców sołectwa Orłowo w sprawie podziału sołectwa Orłowo oraz w sprawie projektu statutu nowo powstałego sołectwa.
            4. Konsultacje przeprowadzone są z inicjatywy Wójta Gminy Wydminy na wniosek mieszkańców sołectwa Orłowo.
            § 2. 1. Konsultacje społeczne, o których mowa w §1 skierowane są do wszystkich mieszkańców sołectwa Orłowo oraz obejmują swoim obszarem sołectwo Orłowo, tj. miejscowości: Orłowo, Łekuk Mały, Róg Orłowski.
 
            2. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są osoby stale zamieszkałe na terenie sołectwa Orłowo, posiadające czynne prawo wyborcze.
            § 3. 1. Konsultacje społeczne prowadzone będą w formie bezpośredniego spotkania z mieszkańcami sołectwa, które odbędzie się:
 
23 marca 2023 roku o godzinie 17:00 w świetlicy środowiskowej w Orłowie, Orłowo 37A
 
niniejsze zarządzenie zostanie wywieszonego na tablicy ogłoszeń sołectwa oraz stronie internetowej Gminy Wydminy oraz zostanie umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wydminy pod adresem: https://bip.wydminy.pl/.
            2. Konsultacje będą polegały na:
1) zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Gminy w Wydminach w sprawie podziału sołectwa Orłowo i utworzenia sołectwa Łękuk Mały oraz nadania statutu sołectwa Łękuk Mały, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
            2) wypełnieniu i oddaniu ankiety (wzór ankiety stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia).
            3. Konsultowany projekt uchwały zostanie umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wydminy pod adresem: https://bip.wydminy.pl/ oraz wywieszony na tablicy ogłoszeń w sołectwie Orłowo.
 
            4. Wyniki konsultacji zostaną przedstawione Radzie Gminy Wydminy oraz upublicznione w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wydminy.
 
            5. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich mieszkańców.
            § 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Wydminy
            § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Wydminy
/-/ mgr inż. Radosław Król
 
Załączniki:
Załącznik Nr 1
Przewiń do góry