Zarządzenie nr 30/2023

WS.0050.33.2023

 

ZARZĄDZENIE NR 30/2023

Wójta Gminy Wydminy

z dnia 10 maja 2023 roku

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
w 2023 roku.

 

            Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(tekst jedn. Dz.U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) w związku z art. 4, art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r., poz. 571 ze zm.) i w związku z uchwałą Rady Gminy Wydminy Nr XLIV/320/2022 z dnia 2 listopada 2022 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023 rok, Wójt Gminy Wydminy zarządza
co następuje:

 

  • 1.1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych samorządu Gminy Wydminy zlecanych sektorowi pozarządowemu w 2023 roku w formie wspierania wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji
    w następujących rodzajach zadań:

1) wsparcie poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych
z funduszy zewnętrznych.

           

  1. Zadania, o których mowa w ust. 1 mieszczą się w zakresie priorytetowych zadań publicznych wskazanych w Programie współpracy Gminy Wydminy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok.

  2. Ogłoszenie o konkursie ofert stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

  • 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Wydminy.

 

  • 3. Ogłoszenie konkursu publikuje się poprzez zamieszczenie jego treści:

            1) w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wydminy,

            2) na stronie internetowej Gminy Wydminy,

            3) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Wydminy.

           

  • 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do zarządzenia

Przewiń do góry