ZARZĄDZENIE NR 93/2021 Wójta Gminy Wydminy z dnia 20 września 2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku.

SO.0050.108.2021

ZARZĄDZENIE NR 93/2021

Wójta Gminy Wydminy

z dnia 20 września 2021 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku.

            Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2021r., poz. 1372) w związku z art. 4, art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2020r., poz. 1057 ze zm.) i w związku z uchwałą Rady Gminy Wydminy Nr XXXI/195/2021 z dnia 31 maja 2021 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/146/2020
z dnia 12 października 2020 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 rok, Wójt Gminy Wydminy zarządza co następuje:

  • 1.1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych samorządu Gminy Wydminy zlecanych sektorowi pozarządowemu w 2021 roku w formie wspierania wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji
    w następujących rodzajach zadań:

             1) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,

             2) ochrona i promocja zdrowia,

 3) wsparcie poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych
z funduszy zewnętrznych.

           

            2. Zadania, o których mowa w ust. 1 mieszczą się w zakresie priorytetowych zadań publicznych wskazanych w Programie współpracy Gminy Wydminy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.

            3. Ogłoszenie o konkursie ofert stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

  • 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Wydminy.
  • 3. Ogłoszenie konkursu publikuje się poprzez zamieszczenie jego treści:

             1) w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wydminy,

             2) na stronie internetowej Gminy Wydminy,

             3) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Wydminy.

           

  • 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                          

Przewiń do góry
Skip to content