Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Wydminy w zakresie wniosku o nadaniu miejscowości Wydminy statusu miasta

SO.0050.91.2016
ZARZĄDZENIE NR 71/2016
Wójta Gminy Wydminy
z dnia 26 sierpnia 2016 roku
 
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Wydminy w zakresie wniosku o nadaniu miejscowości Wydminy statusu miasta
 
            Na podstawie art. 5a ust. 1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jedn. Dz. U. z 2016 poz. 446 ) oraz § 1 Uchwały Nr XLV/184/2013 Rady Gminy Wydminy z dnia 16 maja 2013 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Wydminy zarządzam, co następuje: 
 
            § 1. 1. Przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami Gminy Wydminy, których przedmiotem jest wniosek o nadanie miejscowości Wydminy statusu miasta.
            2. Terytorialny zasięg konsultacji obejmuje całą gminę Wydminy. 
 
            § 2. Konsultacje zostaną przeprowadzone w następujący sposób:
1) komisja powołana przez Wójta Gminy Wydminy na Zebraniach Wiejskich w dniach od 27 sierpnia 2016 roku do dnia 31 września 2016 roku zada pytanie mieszkańcom: „Czy chce Pan/Pani wziąć udział w konsultacjach społecznych dotyczących wniosku o nadaniu miejscowości Wydminy statusu miasta”,
2) w przypadku twierdzącej odpowiedzi na pytanie określone w pkt 1 mieszkaniec gminy składa podpis na liście, gdzie oświadcza, iż jest osobą uprawnioną do głosowania, wzór listy stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia,  jak również potwierdza odbiór karty do głosowania, wzór karty do głosowania stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia,
3) karta do głosowania opieczętowana, zostaje wrzucona do zabezpieczonej i ostemplowanej pieczęcią WÓJT GMINY WYDMINY urny,
4) na koniec konsultacji komisja powołana przez Wójta Gminy Wydminy, opróżnia urnę, liczy głosy i sporządza protokół, wzór protokołu stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia,  
5) osoby, które nie wezmą udziału w konsultacjach w trybie określonym w pkt 1 – 3 będą mogły to zrobić w dniach od 03 października 2016 roku do 14 października 2016 roku w godzinach pracy Urzędu Gminy Wydminy od godziny 08.00 do godziny 16.00 w poniedziałki, od 07.00 do 15.00 od wtorku do piątku w Urzędzie Gminy Wydminy, pl. Rynek 1/1 pokój nr 23 (sekretariat) w obecności członka Komisji powołanej w składzie:
 1. Emilia Chojnowska,
 2. Anna Smykowska,
 3. Katarzyna Eustachiewicz,
6) listy potwierdzające udział w konsultacjach, karty do głosowania oraz protokoły z przeprowadzonych konsultacji zostaną przekazane Sekretarzowi Gminy, który na podstawie protokołów z poszczególnych konsultacji sporządzi protokół końcowy, wzór protokołu stanowi załącznik nr 4 do zarządzenia,
7) Wójt Gminy na podstawie końcowego protokołu Sekretarza Gminy ogłasza na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i właściwych jednostek pomocniczych gminy oraz na stronie internetowej Gminy Wydminy wyniki konsultacji w terminie 14 dni od dnia ich zakończenia.
 
            § 3. 1. Do przeprowadzenia konsultacji powołuję członków Komisji w składzie:
1) Sołtysów sołectw gminy Wydminy:
 1. Sołtys sołectwa Berkowo – Rynkowska Ewa,
 2. Sołtys sołectwa Biała Giżycka – Kowalczyk Wiera,
 3. Sołtys sołectwa Cybulki – Sawczuk Stefan,
 4. Sołtys sołectwa Czarnówka – Turkowski Krzysztof,
 5. Sołtys sołectwa Dudka – Karczewski Jan,
 6. Sołtys sołectwa Gajrowskie – Łukaszczuk Tadeusz,
 7. Sołtys sołectwa Gawliki Małe – Szpak Adam,
 8. Sołtys sołectwa Gawliki Wielkie – Herbszt Mateusz,
 9. Sołtys sołectwa Grądzkie – Konopko Marek,
 10. Sołtys sołectwa Hejbuty – Adameczek Bożena,
 11. Sołtys sołectwa Malinka – Piątkowska Anna,
 12. Sołtys sołectwa Mazuchówka – Ordowska Justyna,
 13. Sołtys sołectwa Okrągłe – Opar Mikołaj,
 14. Sołtys sołectwa Orłowo – Herbich Jolanta,
 15. Sołtys sołectwa Pamry – Rutkowska Alina,
 16. Sołtys sołectwa Pańska Wola – Sidorowicz Barbara,
 17. Sołtys sołectwa Pietrasze – Sudnik Eugeniusz,
 18. Sołtys sołectwa Radzie – Wójtowicz Paweł,
 19. Sołtys sołectwa Siedliska – Pudłowska Elżbieta,
 20. Sołtys sołectwa Siemionki – Puchalski Mariusz,
 21. Sołtys sołectwa Sucholaski – Cebula Mieczysław,
 22. Sołtys sołectwa Szczepanki – Gajda Irena,
 23. Sołtys sołectwa Szczybały Orłowskie – Naszkiewicz Hubert,
 24. Sołtys sołectwa Talki – Kulpińska – Mejor Ewa,
 25. Sołtys sołectwa Wężówka – Sawoń Dariusz,
 26. Sołtys sołectwa Zelki – Samiło Jan,
2) pracowników urzędu gminy Wydminy:
 1. Bereza Jarosław,
 2. Bereza Piotr,
 3. Chojnowska Emilia,
 4. Eustachiewicz Katarzyna,
 5. Grześkowicz Wiesław,
 6. Idek Bolesław,
 7. Kruniewicz Piotr,
 8. Sawczuk Robert,
 9. Smykowska Anna,
 10. Zabawska Małgorzata.
 
            § 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.  
 
            § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Wójt Gminy Wydminy
/-/ Radosław Król
Przewiń do góry