Zarządzenie

WS.0050.132.2022

 

ZARZĄDZENIE NR 119/2022

Wójta Gminy Wydminy

z dnia 29 grudnia 2022 roku

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku.

 

            Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. z dnia 9 marca 2022 r. Dz.U. z 2022 r., poz. 559) w związku z art. 4, art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. z dnia 24 czerwca 2022 r. Dz.U. z 2022 r., poz. 1327) i w związku z uchwałą Rady Gminy Wydminy Nr XLIV/320/2022 z dnia 2 listopada 2022 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023 rok, Wójt Gminy Wydminy zarządza co następuje:

 

  • 1.1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych samorządu Gminy Wydminy zlecanych sektorowi pozarządowemu w 2023 roku w formie wspierania wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji w następujących rodzajach zadań:

             1) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,

             2) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

             3) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,

             4) nauka, szkolnictwo wyższe edukacja , oświata i wychowanie,

 5) wsparcie poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych.

  1. Zadania, o których mowa w ust. 1 mieszczą się w zakresie priorytetowych zadań publicznych wskazanych w Programie współpracy Gminy Wydminy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok.
  2. Ogłoszenie o konkursie ofert stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

  • 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Wydminy.

 

  • 3.1. Ogłoszenie konkursu publikuje się poprzez zamieszczenie jego treści:

             1) w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wydminy,

             2) na stronie internetowej Gminy Wydminy,

             3) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Wydminy.

           

  • 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zalacznik_do_zarzadzenia

                                                          

Przewiń do góry