OGŁASZAMY KONKURS NA NAZWĘ NOWEGO TERENU REKREACYJNEGO W WYDMINACH

Zapraszamy do udziału w konkursie  na nazwę nowego terenu rekreacyjnego w Wydminach ogłoszonym przez Wójta Gminy Wydminy Radosława Króla.

 

 

CEL KONKURSU 

Celem konkursu jest wyłonienie nazwy nowego terenu rekreacyjnego składającego się               z zieleńca, placu zabaw i skateparku, znajdującego się w Wydminach w pobliżu ulicy Giżyckiej.

WARUNKI UCZESTNICTWA 

Za uczestnika uważa się osobę, która w okresie od 1 stycznia do 15 lutego 2021 r. złoży do Urzędu Gminy Wydminy swoją propozycję nazwy dla nowego terenu rekreacyjnego                 w Wydminach. Konkurs ma charakter otwarty.  

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU 

 1. Konkurs jest organizowany w dwóch etapach.
 1. W pierwszym etapie (od 1 stycznia do 15 lutego 2021 r.) uczestnicy konkursu składają propozycje nazwy do Urzędu Gminy Wydminy (Plac Rynek 1, 11-510 Wydminy) osobiście, drogą pocztową lub mailową (promocja@wydminy.pl).
 1. Zgłoszenie konkursowe powinno zawierać:
 • imię i nazwisko zgłaszającego/ imię i nazwisko opiekuna prawnego (dotyczy uczestników niepełnoletnich),
 • numer telefonu uczestnika konkursu lub opiekuna prawnego,
 • propozycję nazwy,
 • czytelny podpis uczestnika konkursu lub opiekuna prawnego potwierdzający zapoznanie się z regulaminem konkursu oraz klauzulą RODO,
 1. W drugim etapie komisja konkursowa oceni nadesłane propozycje pod kątem   formalnym kierując się następującymi zasadami:
 • propozycje nie mogą stanowić powtórzenia nazw już istniejących,
 • propozycje nie mogą być podobne do nazw już istniejących,
 • propozycje nie mogą zawierać treści sprzecznych z powszechnie obowiązującymi zasadami współżycia społecznego, w szczególności: elementów wulgarnych, ośmieszających lub poniżających,
 • propozycje nie mogą naruszać uczuć religijnych oraz mieć charakteru dyskryminującego,
 • nazwy pochodzące od nazwisk i określeń osób, w tym pseudonimów, nie mogą być nadane wcześniej niż po upływie pięciu lat od śmierci upamiętnianej osoby i za zgodą jej rodziny
 1. Komisja konkursowa wybierze najlepszą propozycję nazwy i ogłosi wynik konkursu.

NAGRODY

 

 1. Autor zwycięskiej propozycji nazwy nowego terenu rekreacyjnego w Wydminach otrzyma nagrodę rzeczową ufundowaną przez organizatora.
 2. Zwycięska propozycja będzie zgłoszona do komisji ds. Budżetu i Rozwoju Gminy

w Wydminach, celem nadania nazwy zgodnie z wymogami Rady Gminy Wydminy. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

 1. W przypadku kwestii nieuregulowanych w regulaminie decyzję podejmuje organizator po   wcześniejszym złożeniu zapytania pod adres poczty elektronicznej (promocja@wydminy.pl).
 2. Z udziału w konkursie wyłączeni są organizatorzy oraz ich rodziny.

Regulamin konkursu

Karta zgłoszeniowa

Przewiń do góry