ZOSTAŃ RACHMISTRZEM POWSZECHNEGO SPISU ROLNEGO

W Urzędzie Gminy Wydminy trwa nabór na rachmistrzów do Powszechnego Spisu Rolnego 2020. Zapraszamy mieszkańców do zgłaszania swoich kandydatur. Informujemy jednocześnie, że wynagrodzenie rachmistrza oblicza się jako iloczyn stawki 37 zł brutto i liczby przeprowadzonych bezpośrednich wywiadów z właścicielem gospodarstwa skutkujących prawidłowym spisaniem gospodarstwa (ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r.) Oprócz tego rachmistrz telefoniczny może zarobić 20 zł brutto za każdy przeprowadzony wywiad telefoniczny. Nabór trwa tylko do 8 lipca.

 Rachmistrzowie będą wykonywać będzie zadania spisowe na terenie gminy Wydminy podczas Powszechnego Spisu Rolnego, który zostanie przeprowadzony w terminie od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r.

Termin składania ofert: 15 czerwca 2020 r. – 8 lipca 2020 r.

Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełniać następujące warunki:

 • mieć ukończone 18 lat,
 • zamieszkiwać na terenie gminy Wydminy,
 • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
 • posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
 • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Kandydat na rachmistrza terenowego:

 1. Po zarejestrowaniu danych w Systemie Ewidencji Rachmistrzów (SER) przez upoważnionego pracownika urzędu, otrzyma login do aplikacji e/m-learning, a na wskazany adres e-mail hasło oraz informacje o sposobie dostępu do aplikacji e/m-learning, która zawierać będzie materiały oraz przykłady szkoleniowe, niezbędne instrukcje i prezentacje oraz materiały popularyzacyjne.
 2. Zobligowany jest do wzięcia udziału w obowiązkowym szkoleniu, w ramach którego uzyska informacje o statystyce publicznej, w tym tajemnicy statystycznej, o zakresie podmiotowym i przedmiotowym spisu rolnego, o sposobie wykonywania poszczególnych czynności w ramach bezpośredniego wywiadu z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, w tym sposobie obsługi urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu rolnego.
 3. Kandydaci na rachmistrza terenowego podczas szkoleń i egzaminu po szkoleniu posługują się własnym urządzeniem mobilnym z dostępem do Internetu.
 4. Termin szkolenia: od 3 sierpnia 2020 r. do 11 września 2020 r.
 5. Szkolenie kończy się egzaminem testowym za pomocą aplikacji e/m-learning, sprawdzającym wiedzę merytoryczną i przygotowanie do wykonywania czynności zbierania danych przy wykorzystaniu urządzenia mobilnego.
 6. Kandydat, który nie weźmie udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie.
 7. Kandydat na rachmistrza terenowego, który z egzaminu testowego uzyskał wynik co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi, jest wpisywany na listę kandydatów na rachmistrzów terenowych prowadzoną przez Gminnego Komisarza Spisowego. Kolejność na liście jest ustalana według liczby punktów uzyskanych z egzaminu testowego.
 8. Niezwłocznie po ogłoszeniu wyników egzaminu testowego ma prawo wglądu do swojego testu i uzyskanego wyniku oraz żądania sprawdzenia poprawności tego wyniku.
 9. Po wpisaniu na listę kandydatów na rachmistrzów terenowych, zobowiązany jest do przesłania za pośrednictwem aplikacji SER zdjęcia w formacie jpg do identyfikatora rachmistrza spisowego oraz innych danych niezbędnych do zawarcia umowy zlecenia.

Rachmistrz terenowy, wyłoniony w trybie otwartego naboru na zasadach określonych w PSR 2020, wykonuje czynności w ramach prac spisowych na podstawie umowy zlecenia zawartej z dyrektorem urzędu statystycznego, z wykorzystaniem urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu rolnego, dostarczonego mu na podstawie użyczenia mienia. W przypadku zagrożenia COVID-19 i podjęcia przez Generalnego Komisarza Spisowego decyzji o wstrzymaniu realizacji wywiadów bezpośrednich, rachmistrze będą realizować wywiady telefoniczne, z wykorzystaniem ww. urządzenia.

Oferta kandydata na rachmistrza terenowego musi zawierać:

 1. Kwestionariusz zgłoszeniowy – załącznik nr 1.
 2. Oświadczenie RODO – załącznik nr 2.
 3. Oświadczenie o niekaralności – załącznik nr 3.
 4. Kserokopię dokumentów potwierdzających posiadanie minimum średniego wykształcenia.

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem kandydata oraz z dopiskiem: ”Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych”, należy składać osobiście lub przesłać na adres:

Urząd Gminy Wydminy

Pl. Rynek 1/1

11-510 Wydminy

w terminie do dnia 8 lipca 2020 roku.

Oferty kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Więcej informacji na temat spisu można uzyskać na stronie internetowej spisrolny.gov.pl oraz w Gminnym Biurze Spisowym w Wydminach – nr tel. 87 421 00 19.

 

Przewiń do góry
Skip to content