BEZPŁATNA POMOC PRAWNA I MEDIACJE

Powiatowe Centrum Pomocy informuje, że działalność stacjonarna drugiego Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego i Mediacji zlokalizowanego na terenie gmin Powiatu Giżyckiego tj. w Miłkach, Rynie, Kruklankach i Wydminach zostaje wznowiona z dniem 1 czerwca2021 roku.

 

Porady w punktach będą odbywały się z zachowaniem reżimu sanitarnego. Oprócz porad stacjonarnych odbywających się bezpośrednio w punktach, nadal będzie można skorzystać z porady za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość np. telefonicznie.

Ze względu na konieczność utrzymania reżimu sanitarnego zapisy na porady najbardziej wskazane telefonicznie.

 

Punkt w Wydminach 

Urząd Gminy
Wydminy

ul. Plac Rynek 1/1

11-510 Wydminy

Tel. 87 421 00 19

Czwartek

8.00 – 12.00

Łukasz Chmielewski

Radca Prawny

Jarosław Marcinkiewicz

Doradca Obywatelski

Tel. 504 488 592

email: biuro@kancelaria-chmielewski.pl

 1. tel. 781 412 652

email: jmarcinkiewicz1978@o2.pl

Kto jest osobą uprawnioną

 1. Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.
 2. Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej
  lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie
  o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej
  lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Dodatkowe zaświadczenia/oświadczenia/informacje jakie składa osoba fizyczna – prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą nie zatrudniająca innych osób w ciągu ostatniego roku.

Nieodpłatna pomoc prawna udzielana osobom fizycznym – prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniających innych osób w ciągu ostatniego roku na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U z. 2020r. poz. 708) jest pomocą de minimis. Podlega zatem regulacjom przewidzianym w ustawie
z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2020r. poz. 708).

Zgodnie z instrukcją opracowaną przez Ministerstwo Sprawiedliwości i Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, od podmiotu
ubiegającego się o pomoc należy żądać – przed udzieleniem pomocy – przedstawienia:

 1. wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis i zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w roku,
  w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych,

albo

– oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie,

– oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

 1. informacji niezbędnych do udzielenia pomocy, określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie
  lub rybołówstwie (Dz.U. 2010 Nr 53, poz. 311) dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą,
  na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis.

Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego przed udzieleniem pomocy poinformuje jakie oświadczenia czy też zaświadczenia należy złożyć i kiedy.

Umawianie terminów wizyt

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywać się będzie według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie.

Zapisy na wizyty dokonuje się:

w I Punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, nieodpłatnej mediacji w Giżycku pod numerem
tel. 87 429 10 89.

w II Punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, nieodpłatnej mediacji zlokalizowanym w 4 gminach
na terenie Powiatu Giżyckiego /każda gmina zapisuje na wizyty odbywające się na jej terenie/ tj.:

Wydminy tel. 87 421 00 19

Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Kobiecie, która jest w ciąży udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywać się będzie poza kolejnością.

W przypadku nieodpłatnej mediacji będzie ona prowadzona w zależności od bieżącego zapotrzebowania czyli zgłoszonych przez osoby uprawnione potrzeb. Zapisy na mediację odbywają się pod tymi samymi numerami jak wyżej.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 1. poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub,
 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
 4. nieodpłatną mediację, lub
 5. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie:

 1. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające
  do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia
  w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.
 2. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI PRZEKAZYWANIA PRZEZ OSOBY UPRAWNIONE OPINII O UDZIELONEJ NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I NIEODPŁATNYM PORADNICTWIE OBYWATELSKIM

Karta pomocy zawiera część obejmującą opinię osoby uprawnionej o udzielonej pomocy. Wypełnienie przez osobę uprawnioną tej części karty pomocy, w tym podanie numeru telefonu w celu zasięgnięcia dalszej opinii, jest uzależnione od zgody osoby uprawnionej.

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku ul. Smętka 5, 11- 500 Giżycko, numer kontaktowy: 87 429 10 89.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: malczyk@togatus.pl tel. 506 358 200
 3. Pani/Pana dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z realizacją ustawowych zadań wynikających z ustawyz dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej w celuudzielanie poradnictwa prawnego poprzez informowanie o obowiązujących przepisach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego.
 4. Pani/ Pana dane znajdujące się na oświadczeniu nie są udostępniane żadnym innym podmiotom.  Osoba udzielająca pomocy prawnej jest zobowiązana do zachowania wszelkich uzyskanych informacji w tajemnicy.
 5. Oświadczenia będą przechowywane przez okres 3 lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym udzielana została porada.
 6. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania- o ile ograniczenia tych uprawnień nie wynikają z przepisów oraz  prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 7. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji powyższych celów i wynika z obowiązujących przepisów. Wypełnienie oświadczenia jest wymogiem udzielenia porady prawnej. 

Załączniki

Oświadczenie wzór.pdf 125,06 KB (pdf) szczegóły pobierz
oświadczenie De Minimis.pdf 472,28 KB (pdf) szczegóły pobierz
KOMUNIKAT.pdf 576,56 KB (pdf) szczegóły pobierz
Komunikat o NPPmaj2021.pdf 148,68 KB (pdf) szczegóły pobierz
Przewiń do góry