CENTRALNA EWIDENCJA EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW CEEB – OD 1 LIPCA

Urząd Gminy Wydminy informuje, że od 1 lipca br. każdy właściciel lub zarządca budynku jest zobowiązany do złożenia w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw.

 

Zgromadzone w CEEB jednolite w skali całego kraju dane na temat budynków i pochodzących z nich źródeł emisji będzie stanowiło narzędzie do walki ze smogiem.

W CEEB znajdą się przede wszystkim informacje na temat źródeł spalania paliw w budynkach wielolokalowych oraz domów jednorodzinnych do 1 MW. Uwzględnione zostaną również lokale usługowe i budynki publiczne, w których znajduje się tego rodzaju ogrzewanie, czyli głównie kotłownie.

W ewidencji, oprócz danych o źródłach ciepła, docelowo znajdą się też informacje na temat otrzymanej pomocy finansowej na wymianę kotła grzewczego czy termomodernizację budynku.

Podmioty objęte obowiązkiem złożenia deklaracji

Podmiotami zobowiązanymi do złożenia deklaracji są właściciele oraz zarządcy lokali/ budynków, w którym znajduje się źródło ciepła i spalania paliw.

Termin złożenia deklaracji

Na złożenie deklaracji dla budynków istniejących wyznaczono termin do 12 miesięcy – licząc od dnia 1 lipca 2021r.

Z uwagi na obowiązek sporządzenia gminnej inwentaryzacji źródeł ciepła tutejszy Urząd uprzejmie prosi jednak o jak najszybsze składanie ww. deklaracji (nie później niż do 30 listopada 2021r.).

W przypadku nowych obiektów, deklarację dot. użytkowanego źródła ogrzewania budynku należy złożyć w ciągu 14 dni od daty jego uruchomienia.

Forma i zakres deklaracji

Deklaracja zawiera:

1) imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby;

2) adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw,

3) numer telefonu właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu, o ile posiada;

4) adres poczty elektronicznej właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu, o ile posiada;

5) informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach.

Deklaracje (w podziale na budynki mieszkalne i niemieszkalne) można złożyć:

1) w formie elektronicznej – przez Internet, bezpośrednio do systemu teleinformatycznego Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), z wykorzystaniem profilu zaufanego, podpisu elektronicznego lub e-dowodu (forma elektroniczna dostępna od 1 lipca 2021 r.) lub

2) w formie papierowej – do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego dla lokalizacji lokalu/budynku (w przypadku terenu Gminy Wydminy – do Wójta Gminy Wydminy, siedziba: pl. Rynek 1/1, 11-510 Wydminy); dane wskazane w deklaracji pisemnej zostaną wprowadzone do bazy przez pracowników Urzędu.

Deklaracje pisemne właściciele lub zarządcy budynków z terenu Gminy Wydminy mogą:

– przesłać na adres Urzędu Gminy Wydminy, pl. Rynek 1/1, 11-510 Wydminy lub

– złożyć osobiście w siedzibie Urzędu.

Zachęcamy do kontaktu:

Urząd Gminy Wydminy (Referat Komunalny, pok. 8), tel. 87 421 00 19 wew. 120, e-mail: srodowisko@wydminy.pl

http://bip.wydminy.pl/system/obj/7987_deklaracja-A.pdf

http://bip.wydminy.pl/system/obj/7989_deklaracja-B.pdf

Przewiń do góry
Skip to content