Granty PPGR – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym

 

W  związku ze zmianami w regulaminie projektu Granty PPGR – wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym, Wójt Gminy Wydminy Radosław Król zaprasza uprawnione rodziny – rodziców uczniów i uczniów pełnoletnich zamieszkałych na terenie Gminy Wydminy do złożenia niezbędnych dokumentów.

Deklarację udziału w programie wraz z Oświadczeniem dla rodzica/ opiekuna prawnego dziecka
lub Oświadczeniem ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletniość, zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz kopią dokumentu potwierdzającego fakt zatrudnienia w danym PGR należy złożyć do godziny 13  dnia 29.10.2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Wydminy, 11-510, Plac Rynek 1/1 lub w skrzynce podawczej.

 

OŚWIADCZENIE DLA RODZICA

OŚWIADCZENIE UCZNIA SZKOŁY ŚREDNIEJ KTÓRY OSIĄGNĄŁ PEŁNOLETNOŚĆ

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH

 

Celem programu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

W ramach udzielonego Gminie Wydminy  grantu zostanie zakupiony sprzęt komputerowy (komputer lub  laptop wraz z oprogramowaniem o wartości do 3,5 tys. zł) dla uczniów, którzy łącznie spełnią następujące warunki udziału w programie:

  1. dziecko/ uczeń pełnoletni zamieszkuje miejscowość, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej,
  2. dziecko/ uczeń pełnoletni jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej) osoby, która to pracowała niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwała w miejscowości wskazanej w liście dokumentacji konkursowej (tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/ opiekun prawny),
  3. dziecko/ uczeń pełnoletni nie otrzymał na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Informacje o zasadach konkursu grantowego są dostępne na stronach:  https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

Pytania dotyczące konkursu można zadawać mailowo lub dzwoniąc na infolinię. Infolinia działa w godzinach 7:30-16:30 od poniedziałku do piątku: tel.:  +48 42 631 21 05, e-mail: granty.ppgr@cppc.gov.pl

Przewiń do góry
Skip to content