INFO

Plac Rynek 1/1,
11-510 Wydminy

Super User
Kategoria:

Wydminy, dnia 16 stycznia 2018r.

SO.524.1.2018

WYNIKI OCENY FORMALNEJ OFERT

złożonych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty uprawnione w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych w 2018 roku

Z zakresu: Wspieranie i upowszechnianie rozwoju kultury fizycznej i sportu.

Lp.

Nazwa organizacji

Nazwa własna projektu

Ocena formalna oferty

Uwagi do uzupełnienia

Oferta spełnia wymogi formalne

(tak/ nie)

Oferta podlega uzupełnieniu/ oferta nie podlega uzupełnieniu

(tak/ nie)

1

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „MAZUR” Wydminy

Organizowanie rozgrywek piłki nożnej w I grupie wiekowej - Senior

tak

-

-

2

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „MAZUR” Wydminy

Organizowanie rozgrywek piłki nożnej w II grupie wiekowej – Junior Młodszy i Młodziki

tak

-

-

3

Uczniowski Klub Sportowy „PROMIEŃ”

Organizowanie pozalekcyjnego życia uczniów
i mieszkańców gminy Wydminy w zakresie piłki siatkowej

tak

-

-

4

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „SPORT Z KULTURĄ” ZSO Wydminy

100 procent NIEPODLEGŁA

tak

-

-

 

 

Z zakresu: Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Lp.

Nazwa organizacji

Nazwa własna projektu

Ocena formalna oferty

Uwagi do uzupełnienia

Oferta spełnia wymogi formalne

(tak/ nie)

Oferta podlega uzupełnieniu

1

Caritas Diecezji Ełckiej

Świetlicowe świętowanie III

tak

   

2

Stowarzyszenie Partnerstwo Dzikie Mazury

Koncerty, wernisaż prac poplenerowych III Mazurskiego Pleneru Zimowego i warsztaty dla lokalnej młodzieży”

tak

-

-

3

Związek Ukraińców w Polsce

XVIII Międzynarodowe Koncerty Muzyki

Cerkiewnej - 2018

tak

-

-

4

Związek Ukraińców w Polsce

Święto Dziecięcej Twórczości - 2018

tak

-

-

5

Projekt ARCHE

Chronimy Dziedzictwo Narodowe

tak

-

-

 

Z zakresu: Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym

Lp.

Nazwa organizacji

Nazwa własna projektu

Ocena formalna oferty

Uwagi do uzupełnienia

Oferta spełnia wymogi formalne

(tak/ nie)

Oferta podlega uzupełnieniu/

1

Forum NGO'S Wydminy

Wydmiński Uniwersytet Trzeciego Wieku

tak

-

-

2

Fundacja Życie i droga

I Marsz Nordic Walking Mazury Garbate

tak

-

-

 

Z zakresu: Ochrona i promocja zdrowia. Nie wpłynęła żadna oferta

Z zakresu: Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Lp.

Nazwa organizacji

Nazwa własna projektu

Ocena formalna oferty

Uwagi do uzupełnienia

Oferta spełnia wymogi formalne

(tak/ nie)

Oferta podlega uzupełnieniu/

1

Stowarzyszenie Przyjaciół Sucholasek „Teraz Sucholaski”

II Ogólnopolska Młodzieżowa Sztafeta Szlakiem Żołnierzy Wyklętych Gajrowskie – Wydminy 15-16.09.2018

tak

-

-

Wójt Gminy Wydminy
/-/ mgr inż. Radosław Król

Super User
Kategoria:

SO.0050.1.2018

OGŁOSZENIE


Wójt Gminy Wydminy ponownie zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1, 2, 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów na członków Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku.

Tryb powołania kandydatów do Komisji Konkursowej oraz zasady działania komisji określa Uchwała Nr XXXVI/249/2017 Rady Gminy Wydminy z dnia 11 października 2017 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok.


Karta zgłoszenia kandydata na członka do Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku wraz z innymi wymaganymi dokumentami dostępna jest na stronie internetowej:http://bip.wydminy.pl/ (zakładka: „Organizacje Pozarządowe”).

Zgłoszenie Kandydata na członka Komisji wraz z załącznikami należy składać w zaklejonych kopertach oznaczonych napisem: „Karta Kandydata na członka do komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku” do sekretariatu w Urzędzie Gminy w Wydminach, pl. Rynek 1/1, 11-510 Wydminy w terminie: do dnia 10 stycznia 2018 roku.


Wyboru 2 członków Komisji do rozpatrywania ofert z zakresu priorytetów:

2) Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
3) Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
6) Wsparcie poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych,
spośród zgłoszonych kandydatur wyboru dokona Wójt Gminy Wydminy.

Wyboru 2 członków Komisji do rozpatrywania ofert z zakresu priorytetów:
1) Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
4) Ochrona i promocja zdrowia;
5) Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.;
6) Wsparcie poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych;
spośród zgłoszonych kandydatur wyboru dokona Wójt Gminy Wydminy.

Wszelkich informacji udziela Sekretarz Gminy Pani Alina Romanowicz:tel. 87 421 00 83 wew. 204, pl. Rynek 1/1, 11-510 Wydminy.

Wydminy, dnia 02.01.2018r.                         

                                                                       z up. Wójta Gminy Wydminy
                                                                       mgr Alina Romanowicz

Bolek
Kategoria:

SO.0050.84.2017
 

ZARZĄDZENIE Nr 61/2017
Wójta Gminy Wydminy
z dnia 20 lipca 2017 roku
 
w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych
 w roku 2017
 

            Na podstawie art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) zarządzam, co następuje:
 
            § 1. Po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej ustalam podział środków finansowych na realizację zadań publicznych w roku 2017, jak następuje:
 
1. Wsparcie poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych.
 

Lp. Nazwa organizacji
(innego podmiotu)
Tytuł zadania publicznego Wysokość przyznanych środków publicznych
1 Projekt ARCHE Aktywność społeczna 6 000,00zł

 
 
            § 2. Wyniki podlegają ogłoszeniu na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Wydminy oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wydminy.
            § 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Urzędu Gminy Wydminy.
            § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Wójt Gminy Wydminy
/-/ mgr inż. Radosław Król
 
Załącznik nr 1:
Super User
Kategoria:

SO.0050.129.2017

OGŁOSZENIE


Wójt Gminy Wydminy zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1, 2, 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów na członków Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku.

Czytaj więcej: Wójt Gminy Wydminy zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt...