INFO

Plac Rynek 1/1,
11-510 Wydminy

Admin
Kategoria:

Wydminy, dnia 21 marca 2019r.

SO.524.2.2.2019

WYNIKI OCENY FORMALNEJ OFERT

złożonych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty uprawnione w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych w 2019 roku

Z zakresu: Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Czytaj więcej: WYNIKI OCENY FORMALNEJ OFERT złożonych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty...
Admin
Kategoria:

SO.0050.712019

ZARZĄDZENIE NR 64/2019

Wójta Gminy Wydminy

z dnia 13 sierpnia 2019 roku

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Programu współpracy Gminy Wydminy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok.

            Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 roku, poz. 506), art. 5a ust. 1 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn Dz. U.
z 2019r., poz. 688) oraz Uchwały Nr XLV/184/2013 Rady Gminy Wydminy z dnia 16 maja 2013 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych
z mieszkańcami Gminy Wydminy zarządzam, co następuje:

 • 1.1. Zarządza się przeprowadzenie w okresie od 13 sierpnia 2019 roku do dnia
  4 września 2019 roku na terenie Gminy Wydminy konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalno
  ści pożytku publicznego i o wolontariacie.
 1. Celem konsultacji jest zebranie propozycji, uwag i opinii dotyczących projektu Programu współpracy Gminy Wydminy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok.
 • 2.1 Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w formie:

1) przyjmowania pisemnych opinii, uwag i wniosków na temat projektu przedmiotowej uchwały na formularzu stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia;

2) otwartych spotkań informacyjno-konsultacyjnych z przedstawicielami organizacji pozarządowych.

 1. Konsultacje zostaną przeprowadzone poprzez:

1) zamieszczenie projektu uchwały w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wydminy bip.wydminy.pl w zakładce organizacje pozarządowe oraz na stronie internetowej Gminy Wydminy www.wydminy.pl w zakładkach organizacje pozarządowe i konsultacje społeczne;

2) udostępnienie projektu uchwały w siedzibie Urzędu Gminy Wydminy (pok. 3, pok. 23),
w okresie konsultacji w godzinach pracy urzędu;

 1. Formularz, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 można składać w siedzibie Urzędu Gminy Wydminy (pok. nr 3, pok. nr 23) lub przesłać drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 4 września 2019 roku.
 • 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Wydminy.
 • 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Protokół

z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu Programu współpracy Gminy Wydminy
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok.

Admin
Kategoria:

Wydminy, dnia 23 stycznia 2019r.

SO.524.2.1.2019

WYNIKI OCENY FORMALNEJ OFERT

złożonych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty uprawnione w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych w 2019 roku

Z zakresu: Wspieranie i upowszechnianie rozwoju kultury fizycznej i sportu.

Lp.

Nazwa organizacji

Nazwa własna projektu

Ocena formalna oferty

Uwagi do uzupełnienia

Oferta spełnia wymogi formalne

(tak/ nie)

Oferta podlega uzupełnieniu/ oferta nie podlega uzupełnieniu

(tak/ nie)

1

Fundacja Dystans

Półmaraton Wydminy 2019

tak

-

-

2

Stowarzyszenie Przyjaciół Sucholasek „Teraz Sucholaski”

Turniej szachowy

tak

-

-

3

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „SPORT Z KULTURĄ” ZSO Wydminy

Ogólnopolski Turniej Mazury Wydminy CUP 2019

tak

-

-

4

Uczniowski Klub Sportowy „ORŁY”

Organizowanie rozgrywek sportowych na terenie gminy Wydminy,

- organizowanie imprez rekreacyjno-sportowych dla mieszkańców Gminy Wydminy;

- udział w imprezach rekreacyjno-sportowych

tak

-

-

Z zakresu: Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Lp.

Nazwa organizacji

Nazwa własna projektu

Ocena formalna oferty

Uwagi do uzupełnienia

Oferta spełnia wymogi formalne

(tak/ nie)

Oferta podlega uzupełnieniu

(tak/ nie)

1

Forum Ngo’s Wydminy

Pół na pół – tego jeszcze nie było – teatr prawdziwy

tak

   

2

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Giżycku

Międzynarodowy Dzień Osób Starszych- Wydminy 2019

-

tak

Brak upoważnienia lub pełnomocnictwa

3

Stowarzyszenie prospołecznych Inicjatyw Kombajn Kulturalny

Organizacja warsztatów i festiwalu „Jam na Polu. Święto Muzyków”

tak

-

-

4

Stowarzyszenie prospołecznych Inicjatyw Kombajn Kulturalny

Stacja Osiecka.

tak

-

-

Z zakresu: Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym

Lp.

Nazwa organizacji

Nazwa własna projektu

Ocena formalna oferty

Uwagi do uzupełnienia

Oferta spełnia wymogi formalne

(tak/ nie)

Oferta podlega uzupełnieniu/

1

Forum NGO'S Wydminy

Wydmiński Uniwersytet Trzeciego Wieku -2019

tak

-

-

Z zakresu: Ochrona i promocja zdrowia.

Lp.

Nazwa organizacji

Nazwa własna projektu

Ocena formalna oferty

Uwagi do uzupełnienia

Oferta spełnia wymogi formalne

(tak/ nie)

Oferta podlega uzupełnieniu/

1

Fundacja Życie i Droga

Doktor Koń

-

tak

Uzupełnić oświadczenia

Z zakresu: Wsparcie poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych.

Lp.

Nazwa organizacji

Nazwa własna projektu

Ocena formalna oferty

Uwagi do uzupełnienia

Oferta spełnia wymogi formalne

(tak/ nie)

Oferta podlega uzupełnieniu/

1

Związek Ukraińców w Polsce Oddział Mazurski

XIX Międzynarodowe Koncerty Muzyki Cerkiewnej – 2019

tak

-

-

2

Związek Ukraińców w Polsce Oddział Mazurski

Święto Twórczości Dziecięcej – 2019

tak

-

-

3

Forum NGO’S Wydminy

Muzyka otwiera na świat – kontynuacja – Rok Stanisława Moniuszki

tak

-

-

4

Stowarzyszenie Przyjaciół Sucholasek „Teraz Sucholaski”

III Ogólnopolska Młodzieżowa Sztafeta Szlakiem Żołnierzy Wyklętych Gajrowskie – Wydminy 14-15.09.2019

tak

-

-

5

Stowarzyszenie Przyjaciół Sucholasek „Teraz Sucholaski”

Stypendia Pomostowe 2019 -kolejny etap

tak

-

-

6

Forum NGO’S Wydminy

Warmińsko-Mazurska Senioriada Wydminy – 2019

tak

-

-

7

Forum NGO’S Wydminy

Projekt edukacyjny w ZSO Wydminy

-

tak

Uzupełnić oświadczenia

8

Stowarzyszenie „Echo Wydminy”

Stypendia Pomostowe – edycja 2018

tak

-

-

                                                                                             

                                                                                              z up. Wójta Gminy

                                                                                              /-/ mgr Alina Romanowicz

                                                                                              Sekretarz Gminy