Polska-Wydminy: Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego 2020/S 249-622552

Dz.U./S S249
22/12/2020
622552-2020-PL
1 / 2
Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:622552-2020:TEXT:PL:HTML
Polska-Wydminy: Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego
2020/S 249-622552
Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych
Podstawa prawna:
Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007
Sekcja I: Właściwy organ
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina WydminyKrajowy numer identyfikacyjny: 8451972086Adres pocztowy: pl. Rynek 1/1Miejscowość: WydminyKod NUTS: PL623 EłckiKod pocztowy: 11-510Państwo: PolskaOsoba do kontaktów: Agnieszka SadowskaE-mail: oswiata@wydminy.pl Tel.: +48 874210019Adresy internetowe:Główny adres: http://bip.wydminy.pl/Adres profilu nabywcy: http://bip.wydminy.pl/
I.2)
Udzielenie zamówienia w imieniu innych właściwych organów
I.3)
Komunikacja
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
I.4)
Rodzaj właściwego organu
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)
Nazwa:
Świadczenie usług przewozów autobusowych w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy Wydminy
Numer referencyjny: SO.271.6.19.2020
II.1.2)
Główny kod CPV
60112000 Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego
II.1.3)
Rodzaj zamówienia
Usługi
Dziedziny, których dotyczą usługi transportu publicznego:
Usługi transportu autobusowego (miejskie/regionalne)
II.2)
Opis
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL623 Ełcki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
22/12/2020S249
https://ted.europa.eu/TED
1 / 2
Dz.U./S S249
22/12/2020
622552-2020-PL
2 / 2
Gmina Wydminy.
II.2.4)
Opis zamówienia:
Świadczenie usług przewozu osób autobusami w zakresie publicznego transportu zbiorowego na sieci komunikacyjnej obejmującej obszar gminy Wydminy.
(charakter i ilość usług lub określenie potrzeb i wymogów)
II.2.7)
Przewidywana data rozpoczęcia realizacji zamówienia
Początek: 03/01/2022
Okres w miesiącach: 24
Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Rodzaj procedury
Bezpośrednie udzielanie zamówień na małą skalę (art. 5 ust. 4 rozporządzenia 1370/2007)
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje dodatkowe:
Na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym oraz art.7 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. zastrzega się możliwość zmiany powyższych informacji.
Przewozy autobusowe osób w gminnych przewozach pasażerskich na liniach komunikacyjnych przebiegających przez obszar gminy Wydminy. Planowana roczna liczba wozokilometrów jest mniejsza niż 300 000 km.
VI.4)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/12/2020
22/12/2020S249
https://ted.europa.eu/TED
2 / 2

Przewiń do góry