„Postaw na kompetencje”

CELEM PROJEKTU jest nabycie umiejętności podstawowych lub osiągnięcie szerszego zestawu umiejętności, wiedzy i kompetencji, odpowiednich dla rynku pracy i aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie przez min. 87 osób[51K/36M] ze 108 osób[64K/44M] powyżej 25 roku życia o niskich umiejętnościach podstawowych na poziomie nie wyższym niż 3 poziom Polskiej Ram Kwalifikacji, chcących z własnej inicjatywy podnieść/uzupełnić umiejętności i kompetencje, uczących się/pracujących/zamieszkujących w rozum. KC w województwie warmińsko-mazurskim, w jednym z powiatów: ełcki, olecki, gołdapski, węgorzewski, giżycki, piski, w tym na terenach OSI, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji, z czego min.50% tj.54 osoby[32K/22M] będą stanowiły osoby w wieku powyżej 50 r.ż./z niepełnosprawnościami/z powiatów pogranicza,

poprzez realizację dla każdego Uczestnika Projektu trzystopniowej ścieżki wsparcia:

ocena umiejętności, wsparcie edukacyjne oraz walidacja w okresie od 01.01.2024 r. do 30.04.2025 r.

 

Grupę docelową Projektu stanowi 108 osób (64K/44M), które spełniają łącznie następujące kryteria:

 1. a)są osobami powyżej 25 roku życia
 2. b)mają niskie umiejętności podstawowe, odpowiadające poziomowi nie wyższemu niż 3 poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji
 3. c)chcą z własnej inicjatywy podnieść/uzupełnić umiejętności i kompetencje,
 4. d)uczą się/pracują/zamieszkują w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego w powiatach: ełckim, oleckim, gołdapskim, węgorzewskim, giżyckim, piskim
 5. e)znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji (m.in. osoby 50+, osoby z niepełnosprawnościami, zamieszkujące powiaty pogranicza, osoby posiadające niskie umiejętności podstawowe)

 

Co oferujemy Uczestnikom/czkom Projektu?

W ramach Projektu dla każdego Uczestnika Projektu zostanie zrealizowana trzystopniowa ścieżka wsparcia:

1)      Ocena umiejętności

2)      Wsparcie edukacyjne

3)      Walidacja

 

Zadania w ramach Projektu:

 • Diagnoza kompetencji (3h)
 • Szkolenie w zakresie podnoszenia kompetencji cyfrowych (100h dydaktycznych)
 • Walidacja kompetencji cyfrowych
 • Warsztaty w zakresie rozwinięcia umiejętności podstawowych w ramach tematów dotyczących postaw proekologicznych (28h dydaktycznych) oraz warsztaty kompetencji społecznych (28h dydaktycznych)
 • Walidacja umiejętności podstawowych w ramach tematów dotyczących postaw proekologicznych oraz kompetencji społecznych
 • Wsparcie postępów osób uczących się na wszystkich etapach procesu poprawy umiejętności – doradztwo psychologiczne (2h)

 

 

Planowane efekty / rezultaty projektu:

 

Głównym rezultatem projektu jest uzyskanie kwalifikacji przez minimum 87 Uczestników/czek Projektu (w tym cyfrowych minimum 76 Uczestników/czek Projektu i zielonych minimum 76 Uczestników/czek Projektu.

 

 

Projekt współfinansowany jest z ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur (FEWiM) 2021-2027, Priorytet 6: Edukacja i kompetencje EFS+, Działanie 6.5: Edukacja przez całe życie

Przewiń do góry