Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Program  „Posiłek w szkole i w domu” jest współfinansowany ze środków budżetu państwa.

 

W 2023 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wydminach zajmuje się realizacją wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” polegającego na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym w szczególności:

dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,

dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,

osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

 

Dotacja przeznaczona jest na realizację w ramach Programu modułu 1 „Moduł dla dzieci i młodzieży” oraz modułu 2 „Moduł dla osób dorosłych”. Celem dotacji jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych.

 

Wartość uzyskanego dofinansowania na realizację zadania – dotacja celowa w 2023 r.,  wynosi 187 255,00 zł.

Środki własne Gminy  przeznaczone na ten cel w 2023 r. wynoszą 60 000,00 zł. 

Przewidywany całkowity koszt zadania w 2022 r. wynosi 300 000,00 zł.

 

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE:

Prawo do posiłku na podstawie ustawy o pomocy społecznej

Osoba lub rodzina ma prawo do posiłku, jeżeli jest tego pozbawiona. Pomoc doraźna albo okresowa w postaci jednego gorącego posiłku dziennie przysługuje osobie, która własnym staraniem nie może go sobie zapewnić. Pomoc przyznana dzieciom i młodzieży w okresie nauki w szkole może być realizowana w formie zakupu posiłków.

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 jest realizowany przez Gminę Wydminy na podstawie przyjętego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji oraz osób dorosłych, w szczególności samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub osób niepełnosprawnych.

 

W ramach Programu opracowane zostały 3 moduły:

Moduł dla dzieci i młodzieży.

Moduł dla osób dorosłych.

Moduł organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach.

 

W ramach modułów 1 i 2 Program przewiduje udzielenie pomocy w jednej z trzech form:

1) posiłek

2) świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności

3) świadczenie rzeczowe w postaci artykułów żywnościowych

 

Niezbędne dokumenty:

ustny lub pisemny wniosek o przyznanie pomocy w formie gorącego posiłku lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności (zasiłku celowego)

dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy – do wglądu

dokumenty potwierdzające sytuację finansową wnioskodawcy/rodziny wnioskodawcy

w razie konieczności inne dokumenty potwierdzające trudną sytuację życiową, które określa pracownik socjalny.

 

Forma załatwienia wniosku to wydanie decyzji administracyjnej o przyznaniu lub odmowie przyznania pomocy po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Przewiń do góry
Skip to content