Zarządzenie 73

SO.0050.93.2016
 
ZARZĄDZENIE NR  73 /2016
Wójta Gminy Wydminy
z dnia 31 sierpnia 2016 roku
 
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Programu  współpracy Gminy Wydminy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok.
 
            Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 roku, poz. 446), art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn Dz. U. z 2016r., poz. 239 ze zm.) oraz Uchwały Nr XLV/184/2013 Rady Gminy Wydminy z dnia 16 maja 2013 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Wydminy zarządzam, co następuje:
 
            § 1.1. Zarządza się przeprowadzenie w okresie od 1 września  2016 roku do dnia
15 września 2016 roku na terenie Gminy Wydminy konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalno
ści pożytku publicznego
i o wolontariacie.
 
                  2. Celem konsultacji jest zebranie propozycji, uwag i opinii dotyczących projektu Programu współpracy Gminy Wydminy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok.
 
            § 2. Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone poprzez:
1) zamieszczenie projektu uchwały w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wydminy www.bip.wydminy.pl w zakładce organizacje pozarządowe oraz na stronie internetowej Gminy Wydminy www.wydminy.pl w zakładce organizacje pozarządowe;
2) przyjmowanie uwag na formularzu zał. Nr 1  w siedzibie Urzędu (pok. 3);
3) przyjmowanie uwag na formularzu zał. Nr 1 za pośrednictwem poczty elektronicznej m.zabawska@ug-wydminy.pl ;
4) spotkania informacyjno-konsultacyjne z przedstawicielami organizacji pozarządowych.
 
            § 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Wydminy.
 
            § 4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
                                                                       Wójt Gminy Wydminy
                                                                       /-/ mgr inż. Radosław Król
Przewiń do góry
Skip to content