GMINNY PUNKT KONSULTACYJNO-INFORMACYJNY PROGRAMU PRIORYTETOWEGO „CZYSTE POWIETRZE”

Od 1 czerwca 2021 r. w ramach porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie (WFOŚiGW) mieszkańcy gminy Wydminy otrzymają pomoc w procesie składania wniosku i uzyskaniu dofinansowania w ramach programu „Czyste Powietrze”.

 

 

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami/współwłaścicielami domów jednorodzinnych/wydzielonych lokali mieszkalnych (maksymalnie 2 lokale w budynku z wyodrębnioną księgą wieczystą).

Podstawowe informacje:

„Czyste Powietrze” to kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania oraz beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania.

Program obejmuje 2 grupy beneficjentów:

  1. uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania – osoby, których roczny dochód nie przekracza 100 000 zł. w tej grupie brany jest pod uwagę tylko dochód beneficjenta.
  2. uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania – osoby, których przeciętny średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza:

– 1400 zł-w gospodarstwie wieloosobowym.

– 1960 zł- w gospodarstwie jednoosobowym.

Dotacja może wynosić do:

– 25000zł + 5000zł z fotowoltaiką dla podstawowego poziomu dofinansowania,

– 32000zł + 5000 zł z fotowoltaiką dla podwyższonego poziomu dofinansowania.

Program przewiduje dofinansowania na:

źródło ciepła – wymianę, zakup, montaż,

instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,

wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła,

mikroinstalację fotowoltaiczną,

ocieplenie przegród budowlanych,

stolarkę drzwiową i okienną,

dokumentację (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa).

Terminy:

Realizacja programu lata 2018-2029 r.

Podpisywanie umów do 31.12.2027 r.

Zakończenie wszystkich prac objętych umową do 30.06.2029 r.

Rozpoczęcie przedsięwzięcia rozumiane jest, jako poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego (data wystawienia pierwszej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego) i może nastąpić nie wcześniej niż sześć miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie. Koszty poniesione wcześniej, a także przed datą wskazaną w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie uznawane są za niekwalifikowane.

Jeśli nie zdecydujesz się na samodzielne złożenie wniosku – możesz skorzystać z usług przeszkolonego pracownika i wypełnić oraz złożyć wniosek w Urzędzie Gminy w Wydminach.

Wniosek wraz z uprawnionym pracownikiem wypełnisz podczas wizyty w Urzędzie Gminy.

Następuje to po etapie doradczym. Twój wniosek zostanie na miejscu wydrukowany, a po jego podpisaniu zarejestrowany w Kancelarii Urzędu Gminy i przekazany do WFOŚiGW.

Zabierasz z sobą kopię wniosku z potwierdzeniem rejestracji. Dalsze procedowanie prowadzone będzie bezpośrednio przez WFOŚiGW w Olsztynie. Data wpływu podpisanego wniosku o dofinansowanie do kancelarii Urzędu Gminy (potwierdzona na pierwszej stronie dostarczonego wniosku poprzez stempel kancelarii) stanowi datę złożenia wniosku do WFOŚiGW.

To Gmina przekazuje Twój wniosek do WFOŚiGW w Olsztynie.

Obowiązkiem Gminy jest niezwłocznie, nie później niż 5 dni roboczych od daty złożenia, przekazanie wniosku do WFOŚiGW w Olsztynie. Pomoc Gminy ma na celu usprawnienie procesu weryfikacji wniosku w Funduszu, ale nie decyduje o przyznaniu dofinansowania. WFOŚiGW dokonuje pełnej oceny wniosku zgodnie z kryteriami dostępu i kryteriami jakościowymi dopuszczającymi i na podstawie tej oceny dokonuje kwalifikacji do przyznania pomocy.

Możesz zostać poproszony o uzupełnienie wniosku.

Jeżeli po weryfikacji wniosku WFOŚiGW zidentyfikuje braki, zwraca się on wówczas z prośbą do wnioskodawcy o uzupełnienie wniosku o dofinansowanie.

Zanim zadzwonisz i umówisz się na spotkanie, przygotuj koniecznie:

Numer Księgi Wieczystej nieruchomości, na której planujesz inwestycję i pozyskanie dofinansowania; w szczególnych przypadkach braku właściciela lub braku ujawnienia w KW zmiany – przygotuj akt notarialny / akt zgonu / akt małżeństwa – w przypadku nieaktualnego wpisu nazwiska w KW / odpis postępowania spadkowego / etc. – dla wykazania tytułu prawnego do nieruchomości,

numer PESEL właściciela nieruchomości (wnioskodawcy) i/lub numer NIP (w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej),

numer rachunku bankowego do wypłaty dofinansowania (tylko polskie rachunki prowadzone w zł.),

rok wydania pozwolenia na budowę budynku lub zgłoszenia użytkowania budynku,

powierzchnię całkowita budynku,

faktury na wydatki poniesione (ustalenie daty rozpoczęcia inwestycji)

ostatni formularz PIT

Na spotkanie w Urzędzie Gminy celem wypełnienia wniosku przychodzą z Tobą wszyscy współwłaściciele nieruchomości oraz współmałżonek.

Wraz z wnioskodawcą, wniosek w sekcji „Oświadczenia” przewiduje potwierdzenie własnoręcznym podpisem wyrażenie zgody na realizację przedsięwzięcia w Programie „Czyste Powietrze” przez wszystkich współwłaścicieli oraz zgody współmałżonka wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie zobowiązań wynikających z umowy dotacji. Te osoby muszą pojawić się wraz z wnioskodawcą osobiście na etapie podpisywania gotowego wniosku o dofinansowanie.

Kontakt:

  1. WFOŚiGW w Olsztynie, ul. Św. Barbary 9, 10-026 Olsztyn

Infolinia: tel. 089 522 02 05 (od 15 czerwca 2020 roku infolinia czynna: poniedziałek – godz. 8-16, wtorek 9-14, środa- nieczynna, czwartek- 9-14, piątek – 9-14)

Szczegółowe informacje na temat Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” oraz portal beneficjenta dostępne są na stronie http://wfosigw.olsztyn.pl/czyste-powietrze/

  1. Urząd Gminy w Wydminach Referat Komunalny, od poniedziałku do piątku w godz. 15:00 – 17:00, pod nr tel. 87 421 00 19 wew. 120, osoba do kontaktu: Jolanta Bazylak, e-mail: j.bazylak@wydminy.pl

Wizyty osobiste w punkcie odbywają się według następujących zasad:

W przypadku chęci wypełnienia wniosku o dofinansowanie z pracownikiem urzędu prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny.

Pracownik umówi się z Tobą na dogodny termin i będzie do Twojej dyspozycji, zapewniając maksimum anonimowości podczas Twojej wizyty. Przyjmujemy osoby jedynie zapisane wcześniej na wizytę (nie będzie możliwości przyjścia „z drogi”, gdyż wypełnianie wniosku trwa około 1-1,5 godziny),

na wizytę prosimy nakładać maseczki,

przed wejściem prosimy o dezynfekcję dłoni.

http://bip.wydminy.pl/74/3255/GMINNY_PUNKT_KONSULTACYJNO-INFORMACYJNY_Programu_Priorytetowego__22Czyste_Powietrze_22/

Przewiń do góry