Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Wydminy w sprawie udziału mieszkańców w debacie nad Raportem o stanie Gminy Wydminy za 2022 rok

Zgodnie z zapisami art. 28aa ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) podczas sesji Rady Gminy Wydminy, na której podejmowana będzie uchwała w sprawie absolutorium Wójtowi Gminy Wydminy, zwołanej na dzień 29 czerwca 2023r., zostanie przedstawiony i będzie rozpatrywany Raport o stanie Gminy Wydminy za 2022 rok.

Raport, przygotowany przez Wójta Gminy Wydminy, zawierający podsumowanie działalności w roku poprzednim, w szczególności realizacji inwestycji, programów i strategii, uchwał Rady Gminy Wydminy i budżetu gminy, został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wydminy (link: https://bip.wydminy.pl/10145/3637/Raport_o_stanie_Gminy_Wydminy_za_rok_2022/) oraz na eRada (link: https://erada.wydminy.pl/erada/#/klient/sesje/sesja/196).

Podczas rozpatrywania Raportu odbędzie się debata, w której mogą uczestniczyć mieszkańcy Gminy Wydminy.

PROCEDURA UDZIAŁU W DEBACIE NAD RAPORTEM O STANIE GMINY WYDMINY

1) Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad Raportem o stanie Gminy Wydminy za rok 2022 składa do Przewodniczącego Rady Gminy Wydminy pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 -tu osób. Przewodniczący Rady Gminy Wydminy ze względów organizacyjnych może ustalić ograniczenie czasowe (art. 28aa ust. 7 ustawy o samorządzie gminnym),
2) Zgłoszenie udziału w debacie należy złożyć w Kancelarii Urzędu Gminy Wydminy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 czerwca 2023 r., do godz. 15:00 (art. 28aa ust. 8 ustawy o samorządzie gminnym – zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który została zwołana sesja),

3) Mieszkańcy dopuszczani są do głosu według kolejności wpływu zgłoszeń przez Przewodniczącego Rady (art. 28aa ust. 8 ustawy o samorządzie gminnym),
4) Dopuszczalna liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15
(art. 28aa ust. 8 ustawy o samorządzie gminnym),
5) W debacie nad raportem Radni zabierają głos bez ograniczeń (art.28aa ust. 5 ustawy o samorządzie gminnym).

Zgłoszenie mieszkańca do debaty stanowi załącznik nr 1.
Klauzula informacyjna stanowi załącznik nr 2.

Przewiń do góry