KONKURS DLA ROLNICZEK

„Rolniczki motorem innowacji gospodarstw rolnych w Polsce” – zapraszamy do udziału w III edycji konkursu

Kobiety zaangażowane w rolnictwo odgrywają kluczową rolę w rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa. Z najnowszych statystyk wynika, że stanowią one 42% rolniczej siły roboczej w UE. 30% tych kobiet zarządza gospodarstwami. Wkład pracy małżonek rolników i członków rodzin pozostaje często niezauważony.

Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza na wniosek Krajowej Rady Izb Rolniczych ma przyjemność otworzyć III edycję konkursu „Rolniczki motorem innowacji gospodarstw rolnych w Polsce”. Konkurs ten powstał, by uwidocznić rolę kobiet zaangażowanych w rolnictwo na obszarach wiejskich, a także docenić wiele innowacyjnych metod stosowanych przez nie w rolnictwie i pozwalających na zróżnicowanie w całej UE.

 

Do Konkursu mogą zgłaszać się pełnoletnie kandydatki prowadzące lub współprowadzące gospodarstwo rolne na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Kandydatki zostaną ocenione według następujących kryteriów:

a) wykorzystanie innowacyjnej wiedzy fachowej, metod czy nowych technologii w gospodarstwie;

Wykorzystanie innowacyjnej wiedzy może objąć metody lub organizację pracy, czy też wprowadzić nowe rodzaje technologii zwiększające konkurencyjność i wydajność sektora rolnego, pozwalające na ograniczenie kosztów i zwiększenie produkcji przy mniejszym wykorzystaniu zasobów, czy produkcję innowacyjnego lub niszowego produktu.

Innowacje mogą odnosić się do wykorzystania innowacji (technologicznych lub organizacyjnych) tam, gdzie nie były one wcześniej stosowane. Mogą również obejmować tworzenie lub świadczenie usług pozwalających na różnicowanie dochodów z działalności na obszarach wiejskich, lub innowacje poprzez rozwój przedsiębiorczości, w tym łączenie życia zawodowego i rodzinnego.

b) transfer wiedzy;

Innowacje w danym gospodarstwie mogą oddziaływać na inne gospodarstwa, działające w tej samej branży lub regionie i wpływać na ich sytuację lub na stosunki tego obszaru na pozostałe.

W tym kontekście, innowacje nie odnoszące się jedynie do jednego gospodarstwa, ale wpływające na cały łańcuch i mogą objąć maszyny, pakowanie produktów, kanały dystrybucji i sposoby sprzedaży, w tym eksportu produktów rolnych.

c) zrównoważoność innowacji, głównie w odniesieniu do gospodarki i środowiska;

Innowacje powinny być korzystne ze społecznego punktu widzenia i promować zielony wzrost poprzez walkę ze zmianami klimatu, unikanie zanieczyszczeń i optymalizację gospodarki zasobami.

Powinny być również długofalowe i powinny wpływać na przyszłe pokolenia, by wywarły prawdziwe, trwałe skutki.

d) wykorzystanie nowych metod komunikacji.

Innowacje oparte na nowych metodach komunikacji, stosowanych w celu poprawy edukacji rolniczej, ekologicznej dzieci i dorosłych w celu podniesienia poziomu wiedzy konsumentów na temat metod produkcji stosowanych w gospodarstwie.

Zgłoszeniem do udziału w konkursie jest złożenie:

 1. wypełnionego i podpisanego formularza uczestnictwa w Konkursie pn. „Rolniczki motorem innowacji gospodarstw rolnych w Polsce” (załącznik 1) wraz z pozostałymi dokumentami:
 • 25 zdjęć prowadzonego/współprowadzonego przez kandydatkę gospodarstwa rolnego, w tym innowacji wprowadzonych w gospodarstwie,
 • pisemny opis prowadzonej działalności kandydatki, który nie może być dłuższy niż trzy strony A4,
 • prezentacja innowacyjnego projektu gospodarstwa kandydatki, która nie może być dłuższa niż 15 slajdów,
 • 5-7 minutowy film z pokazujący innowacyjność w prowadzonym gospodarstwie rolnym.
 1. podpisane przez kandydatkę oświadczenie przyjęcia zasad udziału w konkursie ogólnopolskim, (załącznik nr 2),
 2. podpisane przez kandydatkę oświadczenie nt. wyrażenia zgody na zgłoszenie do Konkursu organizowanego przez Komisję Kobiet Copa w Brukseli (załącznik nr 3),
 3. podpisane przez kandydatkę oświadczenie RODO (załącznik nr 4).
 • Zgłoszenia muszą zostać przesłane listem poleconym, przesyłką kurierską lub doręczone osobiście do dnia 15.09.2021 r. do siedziby Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej, 10-416 Olsztyn, ul. Towarowa 1, tel. 89 534-05-67. Wszelkich informacji o konkursie udziela Anna Naumczyk-Szałaj.
 • Zgłoszenia otrzymane po tej dacie pozostaną bez rozpatrzenia.
 • Dokumenty przysłane faksem, e-mail, niepełne lub przysłane w kilku częściach pozostaną bez rozpatrzenia.
 • Na kopercie zawierającej zgłoszenie należy wyraźnie napisać „Zgłoszenie na konkurs „Rolniczki motorem innowacji gospodarstw rolnych w Polsce”.

Harmonogram

 • do 15.09.2021 r. – przesłanie zgłoszeń do udziału w konkursie (etap wojewódzki);
 • do 15.10.2021 r. – wyłonienie laureatek (etap wojewódzki);
 • do 30.10.2021 r. – wręczenie nagród (etap wojewódzki);
 • do 30.11.2021 r. – wyłonienie laureatek (etap krajowy).

Rolniczki motorem innowacji w Polsce – regulamin_2021

Załącznik nr 1_2021 – Formularz uczestnictwa

Załącznik nr 2_2021– Oświadczenie o przyjęcia zasad udziału w konkursie ogólnopolskim

Załącznik nr 3_2021 – Oświadczenie nt. wyrażenia zgody na rekomendacje do Konkursu organizowanego przez Komisję Kobiet Copa w Brukseli

Załącznik nr 4_2021 – Oświadczenie o ochronie danych osobowych

Przewiń do góry