OGŁOSZENIE

Wydminy, dnia 29 grudnia 2022 roku

WS.0050.134.2022

 

OGŁOSZENIE

 

Wójt Gminy Wydminy zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1, 2, 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów na członków Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku.

 

            Tryb powołania kandydatów do Komisji Konkursowej oraz zasady działania komisji określa Uchwała Nr XLIV/320/2022 Rady Gminy Wydminy z dnia 2 listopada 2022 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023.

 

Karta zgłoszenia kandydata na członka do Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku wraz z innymi wymaganymi dokumentami dostępna jest na stronie internetowej: Strona główna – Urząd Gminy Wydminy (zakładka: „Organizacje Pozarządowe”).

Zgłoszenie Kandydata na członka Komisji wraz z załącznikami należy składać w zaklejonych kopertach oznaczonych napisem: „Karta Kandydata na członka do Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku” do kancelarii w Urzędzie Gminy Wydminy, pl. Rynek 1/1, 11-510 Wydminy w terminie: do dnia 19 stycznia 2023 roku do godz. 15:00.

 

Wyboru członków Komisji do rozpatrywania ofert z zakresu priorytetów:

1) Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;

2) Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

3) Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;

4) Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie;

5) Wsparcie poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych

z funduszy zewnętrznych.

 

spośród zgłoszonych kandydatur wyboru dokona Wójt Gminy Wydminy.

 

Wszelkich informacji udziela Pan Łukasz Augustynowicz: tel. 87 421 00 83 wew. 208,
pl. Rynek 1/1, 11-510 Wydminy.

Karta zgłoszenia kandydata na członka do Komisji Konkursowej

Imienna rekomendacja dla kandydata na członka do Komisji Konkursowej

Oświadczenie kandydata

Przewiń do góry