Program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023

 

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej ” – edycja 2023 jest finansowany ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

Gmina Wydminy przystąpiła do realizacji Programu Resortowego Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023” który finansowany jest ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

Całkowita wartość zadania w 2023 r. wynosi:  62 304,66 zł.

Kwota dofinansowania programu w 2023r. wynosi: 62 304,66 

Celem Programu jest zapewnienie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, który ma pomóc uczestnikom Programu w wykonywaniu codziennych czynności życiowych oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym, a w szczególności: wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe); korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy); wykonywaniu czynności dnia codziennego, zakupach z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji; załatwianiu spraw urzędowych.

Usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu dostępna jest:

  1. Dzieciom do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  2. Osobom niepełnosprawnym posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, albo orzeczenie traktowane na równi z wymienionymi, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).

Kto może zostać uczestnikiem Programu:

osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności:  o stopniu znacznym lub umiarkowanym. Osoba niepełnosprawna nie może w godzinach realizacji usług asystenta korzystać z usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych. Zadanie realizowane jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wydminach.

Przewiń do góry
Skip to content