Zarządzenie NR 7/2023

WS.0050.9.2023

SO.520.1.2023

ZARZĄDZENIE NR 7/2023
Wójta Gminy Wydminy
z dnia 20 stycznia 2023 roku

w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku.

 

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) oraz art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 1327 ze zm.) w związku z §11 załącznika nr 1 do Uchwały Rady Gminy Wydminy Nr XLIV/320/2022 z dnia 2 listopada 2022 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok Wójt Gminy Wydminy zarządza, co następuje:

1. Powołuje się komisję konkursową w składzie:

  1. Łukasz Augustynowicz,
  2. Emilia Chojnowska-Deleżuch,
  3. Sandra Augustynowicz,
  4. Ewa Kulpińska-Mejor.

na realizację zadań publicznych do opiniowania ofert z zakresu priorytetów:

  1. „1) Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”;
  2. „2) Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”;
  3. „3) Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym”;
  4. „4) Ochrona i promocja zdrowia”;
  5. „5) Wsparcie poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych”.

2. Zasady działania komisji konkursowej reguluje Program współpracy Gminy Wydminy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok stanowiący załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Wydminy Nr XLIV/320/2022 z dnia 2 listopada 2022 roku.

3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wydminy, na stronie internetowej Urzędu Gminy Wydminy oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wydminy.

4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Przewiń do góry