statut sołectw

Załącznik nr …..

do uchwały Nr ………..

                       Rady Gminy Wydminy       

z dnia ………. 2016 roku

ROZDZIAŁ 1

Postanowienia ogólne

§ 1. Sołectwo ………………. zwane dalej „Sołectwem” stanowi jednostkę pomocniczą Gminy Wydminy dla wykonywania jej zadań i nie posiada odrębnej osobowości prawnej.

§ 2. Teren działania Sołectwa obejmuje teren administracyjny wsi ……………………..

§ 3. Sołectwo działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności: statutu Gminy Wydminy i postanowień niniejszego Statutu.

ROZDZIAŁ 2

Zakres działania i zadania sołectwa

§ 4. Do zakresu działania Sołectwa należą sprawy publiczne Sołectwa:

1) zarządzanie i korzystanie z mienia komunalnego, a także rozporządzanie dochodami z tego źródła w zakresie i na zasadach określonych przez Radę Gminy,

2) opiniowanie projektów uchwał Rady Gminy w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkańców Sołectwa tudzież w innych sprawach, w jakich o opinię wystąpi Rada Gminy,

3) występowanie do organów gminy o rozpatrzenie spraw Sołectwa lub jego części, których załatwienie wykracza poza możliwości Sołectwa,

4) współpraca z radnymi z terenu sołectwa,

5) współpraca z właściwymi podmiotami w zakresie ochrony zdrowia, pomocy społecznej, oświaty, kultury, kultury fizycznej, porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej,

6) organizowanie przez mieszkańców Sołectwa wspólnych prac mających na celu poprawę życia mieszkańców.

§ 5. Rada Gminy określi zasady przekazywania, zarządzania i korzystania z mienia komunalnego,

§ 6. Sołectwo może przez swoje organy wykonywać także inne zadania zlecone przez organy Gminy.

ROZDZIAŁ 3

Organy Sołectwa

§ 7. 1. Organami Sołectwa są:

 1) Zebranie Wiejskie – organ uchwałodawczy,

 2) Sołtys – organ wykonawczy.

2. Działania Sołtysa wspomaga Rada Sołecka.

 

§ 8. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata.

§ 9. 1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwałodawczym Sołectwa.

2. Prawo do udziału z prawem głosu w zebraniu wiejskim mają wszyscy pełnoletni mieszkańcy stale zamieszkujący na obszarze sołectwa. Do ustalenia miejsca zamieszkania stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 10. 1. Zebranie Wiejskie zwoływane jest przez Sołtysa z własnej inicjatywy lub na wniosek organów gminy w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż jeden raz w roku.

2. Sołtys obowiązany jest również zwołać Zebranie Wiejskie na pisemny wniosek co najmniej 10% mieszkańców uprawnionych do udziału w Zebraniu. W takim przypadku Zebranie powinno być zwołane w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku, chyba że wnioskodawcy zaproponują późniejszy termin.

§ 11. 1. O miejscu i terminie zwołania Zebrania Wiejskiego zawiadamia Sołtys w sposób zwyczajowo przyjęty w Sołectwie, co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem, chyba że cel zwołania spotkania uzasadnia przyjęcie krótszego terminu.

§ 12. 1. Zebraniu Wiejskiemu przewodniczy Sołtys, chyba że Zebranie wybierze innego przewodniczącego obrad.

2. Z Zebrania Wiejskiego sporządza się protokół, zawierający w szczególności listę osób obecnych na Zebraniu, który pozostaje w archiwum sołectwa, natomiast kopię protokołu oraz podjęte uchwały Sołtys przekazuje w ciągu 7 dni Wójtowi.

§ 13. 1. Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.

2. Głosowanie nad poszczególnymi sprawami sołectwa jest jawne, za wyjątkiem spraw dla których przepisy prawa stanowią, że głosowanie odbywa się w sposób tajny.

§ 14. 1. Do wyłącznej właściwości Zebrania Wiejskiego należy:

  1)  wybór i odwoływanie Sołtysa, Rady Sołeckiej lub poszczególnych jej członków,

  2)  podejmowanie uchwał w sprawach zarządu mieniem komunalnym oraz sposobu wykorzystania dochodów z tego mienia w zakresie ustalonym przez Radę Gminy,

  3)  podejmowanie uchwał w sprawach zamierzonego przez organy gminy zbycia, oddania w najem, dzierżawę lub obciążenia innymi prawami położonego na terenie Sołectwa mienia gminnego, o jakim mowa w art. 48 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,

  4)  decydowanie o potrzebie, rodzaju i zakresie wykonywania przez mieszkańców Sołectwa wspólnych prac mających na celu poprawę życia mieszkańców,

  5)  rozpatrywanie rocznych sprawozdań i ocena pracy Sołtysa,

  6)  rozpatrywanie rocznych sprawozdań z działalności finansowej Sołectwa.

2. Dla podjęcia uchwały w sprawach, o jakich mowa w ust.1 pkt 3, Zebranie Wiejskie może postanowić o wymogu kwalifikowanej większości głosów.

§ 15.  Sołtys jest organem wykonawczym Sołectwa i reprezentuje Sołectwo na zewnątrz.

§ 16. 1. Do zadań Sołtysa należy:

1) przygotowanie projektów uchwał Zebrania Wiejskiego,

2) organizowanie wykonania uchwał Zebrania Wiejskiego oraz kontrola ich realizacji,

3) zwoływanie, organizowanie Zebrań Wiejskich,

4) składanie sprawozdań ze swojej działalności Zebraniu Wiejskiemu za dany rok kalendarzowy w terminie do końca I kwartału następnego roku,

5) prowadzenie dokumentacji Sołectwa ( rejestr uchwał, protokoły z Zebrań Wiejskich ),

6) współpraca z właściwymi organami w akcjach pomocowych w razie wypadków losowych i klęsk żywiołowych w Sołectwie,

7) informowanie mieszkańców Sołectwa, w sposób zwyczajowo  przyjęty, o wszystkich istotnych dla gminy i Sołectwa sprawach,

8) współpraca z organami gminy,

9) umieszczania treści pism urzędowych na tablicach ogłoszeń w sołectwie.

2. Sołtys załatwia także indywidualne sprawy z zakresu administracji publicznej w granicach określonych przepisami prawa lub upoważnienia udzielonego przez Radę Gminy odrębną uchwałą za co pobiera wynagrodzenie na zasadach przepisów prawa.

3. Funkcja Sołtysa jako organu wykonawczego Sołectwa pełniona jest społecznie.

§ 17. Sołtys co najmniej raz w roku składa na Zebraniu Wiejskim sprawozdanie z całokształtu swojej działalności.

§ 18. Rada Sołecka składa się trzech członków. Jest organem opiniodawczo-doradczym Sołtysa.

§ 19. Do zadań Rady Sołeckiej należy:

1) wspomaganie działalności sołtysa poprzez wydawanie opinii,

2)  ustalanie porządku obrad zebrania wiejskiego,

3)  zbieranie wniosków i innych wystąpień mieszkańców w sprawach sołectwa,

4) występowanie wobec Zebrania Wiejskiego z inicjatywami dotyczącymi udziału mieszkańców sołectwa w rozwiązywaniu jego problemów i realizacji zadań Gminy Wydminy,

5) podejmowanie uchwał sołeckich.

§ 20. 1. Sołtys zobowiązany jest zasięgnąć opinii Rady Sołeckiej w ważnych dla Sołectwa sprawach z zakresu swego działania.

2. W razie nieuwzględnienia opinii Rady Sołeckiej przez Sołtysa Rada bądź poszczególni jej członkowie mogą przedstawić sprawę na najbliższym Zebraniu Wiejskim.

ROZDZIAŁ 4

Gospodarka finansowa sołectwa

§ 21. 1. Sołectwo dysponuje samodzielnie środkami finansowymi wydzielonymi w budżecie gminy.

2. Sołectwo nie tworzy własnego budżetu.

3. Wszystkie środki finansowe pozyskane przez sołectwo stanowią dochód gminy.

§ 22. Środki finansowe, o których mowa w § 21, sołectwo przeznacza na realizację zadań rzeczowych, przewidzianych w ramach działalności statutowej sołectwa, a w szczególności na:

  1)  utrzymanie, konserwację i remonty obiektów w szczególności kultury i sportu znajdujących się    w dyspozycji sołectwa

  2)  zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie organizacji czasu wolnego, w szczególności dzieci i młodzieży,

  3)  aktywizacji i integracji  mieszkańców,

  4)  utrzymanie porządku, czystości i bezpieczeństwa na terenie sołectwa.

§ 23. O wydatkowaniu środków budżetowych do wysokości kwoty ustalonej w budżecie decyduje Zebranie Wiejskie.

§ 24. Sołtys składa co najmniej raz w roku sprawozdanie z działalności finansowej sołectwa na Zebraniu Wiejskim.

§ 25. 1. Działalność finansowa sołectw podlega kontroli Wójta.

2. Sołtys corocznie składa Wójtowi sprawozdanie z wykorzystania środków finansowych przekazanych Sołectwu.

ROZDZIAŁ 5

Zasady i tryb wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej

§ 26. 1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej zarządza w drodze zarządzenia Wójt Gminy tak, by mogły one odbyć się nie później niż w ciągu 6 miesięcy od daty pierwszej sesji nowej kadencji Rady Gminy. Zarządzenie określa miejsce, dzień i godzinę oraz porządek zebrania.

2. Porządek Zebrania Wiejskiego zwołanego w celu wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej powinien zawierać:

1) otwarcie Zebrania Wiejskiego,

2) wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta,

3) zgłoszenia kandydatów do Komisji Skrutacyjnej

4) wybór Komisji Skrutacyjnej,

5) zgłoszenia kandydatów na Sołtysa,

6) wybór Sołtysa,

7) zgłoszenia kandydatów do Rady Sołeckiej,

8) wybór Rady Sołeckiej,

9) wolne wnioski i zapytania.

            3. Wybór przewodniczącego oraz  protokolanta odbywa się poprzez głosowanie jawne  spośród  uczestników Zebrania Wiejskiego, posiadających prawo do głosowania, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie.

§ 27. 1. Wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Zebranie Wiejskie dokonuje w głosowaniu tajnym, bezpośrednim i spośród nieograniczonej liczby kandydatów posiadających czynne prawo wyborcze do Rady Gminy Wydminy.

2.Kandydatów mogą zgłaszać grupy obywateli, organizacje lub indywidualne osoby

3. Uprawnionymi do głosowania są stali mieszkańcy Sołectwa posiadający czynne prawo wyborcze do rady gminy.

§ 28. 1. Wybory przeprowadza Komisja Skrutacyjna w składzie 3 osób, wybrana w sposób jawny spośród uprawnionych do głosowania uczestników Zebrania Wiejskiego. Członkiem Komisji nie może być osoba kandydująca do organów Sołectwa. Komisja wybiera spośród siebie przewodniczącego komisji.

2. Do zadań Komisji Skrutacyjnej należy:

1) przedstawienie trybu przeprowadzania wyborów, zasad głosowania i ustalenia ważności głosu oraz wyniku wyboru,

2) sporządzenie listy uprzednio zgłoszonych kandydatów i ustalenie, czy kandydat spełnia warunki, o których mowa w § 27,

3) uzupełnienie kart do głosowania,

4) przeprowadzenie głosowania, ustalenie i ogłoszenie jego wyników,

5) sporządzenie protokołu o wynikach wyborów, który podpisują członkowie Komisji.

3. Uprawnieni uczestnicy Zebrania Wiejskiego dokonują wyboru tylko spośród kandydatów zgłoszonych na Zebraniu.

4. Wybór Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej następuje w oddzielnych głosowaniach. Głosować można tylko osobiście.

5. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłoszenie kandydatów i głosowanie dla dokonania wyboru Sołtysa, a następnie Rady Sołeckiej.

6. Osoba zgłoszona jako kandydat na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej wyrazić musi zgodę na kandydowanie. Zgoda może być wyrażona tylko osobiście w czasie Zebrania Wiejskiego zwołanego w celu wyboru.

7. W przypadku zgłoszenia jednego kandydata na Sołtysa Zebranie Wiejskie decyduje czy głosowanie w sprawie poparcia zostanie przeprowadzone w formie głosowania jawnego czy tajnego.

§ 29. 1. Głosowanie odbywa się na kartach do głosowania, opieczętowanych pieczęcią Wójta.

2. Karty do głosowania przygotowuje  Wójt a komisja skrutacyjna uzupełnia z zachowaniem następujących zasad:

1) w nagłówku karty należy wskazać, jakiego głosowania karta dotyczy, z podaniem nazwy organu     i daty Zebrania Wiejskiego,

2) nazwiska i imiona kandydatów komisja wpisuje w kolejności alfabetycznej,

3) obok każdego nazwiska kandydata, z prawej strony umieszcza się kratkę, przeznaczoną do zakreślenia znaku „X” podczas głosowania.

3. Kartę do głosowania może otrzymać tylko osoba uczestnicząca w Zebraniu Wiejskim, która podpisała oświadczenie o posiadanym prawie do głosowania.

§ 30. 1. Głosowanie w wyborach Sołtysa odbywa się przez postawienie znaku „X” w kratce z prawej strony obok nazwiska kandydata, na którego wyborca głosuje. Postawienie znaku „X” w więcej niż jednej kratce lub brak znaku „X” w żadnej kratce powoduje nieważność głosu.

2. Głosowanie w wyborach do Rady Sołeckiej odbywa się przez postawienie znaku „X” w kratce obok nazwiska każdego z kandydatów, na którego wyborca głosuje. Postawienie znaku „X” w ilości większej niż liczba wybieranych kandydatów lub brak znaku „X” w żadnej kratce powoduje nieważność głosu.

3. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy otrzymali największą liczbę głosów.

§ 31. 1. Pisemne protesty w sprawie nieprawidłowości towarzyszących wyborom Sołtysa lub Rady Sołeckiej można składać Wójtowi w ciągu 7 dni od tych wyborów.

2. Wójt rozpatruje protesty wyborcze w ciągu 30 dni od ich złożenia i wydaje w tej sprawie zarządzenie  potwierdzające ważność wyborów lub unieważniające wybory.

3. W przypadku unieważnienia wyboru Sołtysa lub Rady Sołeckiej Wójt wydaje zarządzenie o przeprowadzeniu powtórnych wyborów.

4. Przepisy niniejszego rozdziału nie uchybiają sądowej kontroli uchwał Zebrania Wiejskiego.

 

ROZDZIAŁ 6

Tryb odwołania i wygaśnięcie mandatu organów Sołectwa

§ 32. 1. Sołtys oraz członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mogą być odwołani przed upływem kadencji, z powodu:

  1)  niewykonywania swoich obowiązków,

  2)  naruszania postanowień Statutu Sołectwa,

  3)  nieprzestrzegania uchwał Zebrania Wiejskiego,

  4)  nieracjonalnego gospodarowania mieniem przekazanym Sołectwu,

  5)  popełnienia przestępstwa.

2. Z wnioskiem o odwołanie Sołtysa, Rady Sołeckiej lub poszczególnych jej członków może  wystąpić:

  1)  1/10 mieszkańców sołectwa, uprawnionych do uczestnictwa w Zebraniu Wiejskim,

  2)  Wójt Gminy,

  3)  Rada Gminy.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, winien zawierać uzasadnienie oraz podpis (podpisy) uprawnionych osób. Wnioski bez uzasadnienia pozostawia się bez biegu.

4. Wnioski, o których mowa w ust. 2, pkt 1 i 3 kierowane są do Wójta, który w ciągu 14 dni od daty wpłynięcia kompletnego wniosku wyznacza termin Zebrania Wiejskiego.

5. Odwołanie z zajmowanych funkcji winno być podjęte po wysłuchaniu zainteresowanego.

6. Odwołanie następuje w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów. Głosowanie przeprowadza Komisja Skrutacyjna. Przepisy o wyborze Sołtysa i Rady Sołeckiej stosuje się odpowiednio.

§ 33. 1. Mandat Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej wygasa w przypadku:

  1)  śmierci,

  2)  pisemnego zrzeczenia się funkcji,

  3)  utraty prawa wybieralności.

2. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 2 i 3 wygaśnięcie mandatu stwierdza niezwłocznie Zebranie Wiejskie.

3. W przypadku wygaśnięcia mandatu Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej przeprowadza się ponowne wybory. Przepisy o wyborze Sołtysa i Rady Sołeckiej stosuje się odpowiednio.

§ 34. 1. W razie odwołania lub wygaśnięcia mandatu Sołtysa Wójt Gminy zarządza ponowne wybory Sołtysa.

2. Wójt w razie takiej konieczności zarządza również ponowne wybory do Rady Sołeckiej.

ROZDZIAŁ 7

Nadzór i kontrola

 

§ 35. Nadzór nad działalnością sołectwa sprawuje Rada Gminy i Wójt.

§ 36. Organy nadzoru mają prawo żądania niezbędnych informacji dotyczących funkcjonowania sołectwa, mogą dokonywać wizytacji i uczestniczyć w posiedzeniach organów sołectwa.

 

§ 37. Wójt, w ciągu 14 dni od dnia przekazania, bada uchwały Zebrania Wiejskiego pod kątem zgodności z prawem. W przypadku powzięcia uzasadnionych wątpliwości co do zgodności z prawem uchwały bądź niektórych jej postanowień wójt przekazuje ją Radzie Gminy celem podjęcia uchwały uchylającej uchwałę bądź niektóre jej postanowienia, sprzeczne z prawem. Do czasu rozpoznania sprawy przez Radę Gminy uchwała nie podlega wykonaniu.

ROZDZIAŁ 8

Postanowienia końcowe

§ 38. Zmiany Statutu dokonuje Rada Gminy na zasadach przyjętych dla uchwalenia statutu.

Przewiń do góry
Skip to content