INFO

Plac Rynek 1/1,
11-510 Wydminy

ZSO WYDMINY

SP GAWLIKI WIELKIE

GOPS

GOK

rocznica Kostiuchnówki

Wywiad

Podpisanie Umowy Partnerskiej

Wywiad

Żołnierze Wyklęci

PANTEON

Instytucje wspomagające

KIS

Klub Integracji Społecznej

PUKiZ

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Zieleni

Punkt Pomocy

Punkt Konsultacyjny ds. Przemocy w Rodzinie w Wydminach

HS PREKURSOR

Spółdzielnia Socjalna

Anna
Kategoria:

 

Jeśli jesteś przedsiębiorcą turystycznym lub organizacją pożytku publicznego realizującą usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne, możesz się znaleźć na naszej liście podmiotów i przyjmować płatności bonem turystycznym. Wystarczy zarejestrować się na Platformie Usług Elektronicznych ZUS -  PUE ZUS

Jak przystąpić do programu?

Zarejestruj się na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS) i złóż oświadczenie. Jako przedsiębiorca turystyczny lub organizacja pożytku publicznego podajesz następujące dane:

  • imię i nazwisko, nazwę lub firmę;
  • adres zamieszkania – w przypadku, gdy reprezentujesz przedsiębiorcę turystycznego będącego osobą fizyczną, adres siedziby – w przypadku, gdy reprezentujesz osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, adres wykonywania działalności – w przypadku, gdy miejsce realizacji usług hotelarskich lub oferowania imprez turystycznych jest inne niż adres zamieszkania lub siedziby;
  • numer NIP – w przypadku osoby fizycznej wykonującej działalność gospodarczą, w przypadku osoby prawnej albo w przypadku jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, numer PESEL – w przypadku osoby fizycznej niewykonującej działalności gospodarczej, a w przypadku jego braku – rodzaj, numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość;
  • informację o wpisie do: właściwej ewidencji, o której mowa w art. 38 ust. 1–3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych lub właściwego rejestru, o którym mowa w art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych;
  • numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego albo informację o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – jeżeli przedsiębiorca turystyczny lub organizacja pożytku publicznego podlega obowiązkowi wpisu do tego rejestru lub ewidencji;
  • informację o oferowaniu usług hotelarskich lub imprez turystycznych;
  • numer rachunku bankowego prowadzonego w Rzeczypospolitej Polskiej w złotych polskich, przyporządkowany do wykonywanej działalności;
  • adres poczty elektronicznej przyporządkowany do wykonywanej działalności;
  • numer telefonu przyporządkowany do wykonywanej działalności;
  • imię i nazwisko osoby dokonującej rejestracji, upoważnionej do reprezentowania przedsiębiorcy turystycznego lub organizacji pożytku publicznego.

Więcej informacji dla przedsiębiorców turystycznych i organizacji pożytku publicznego pod linkiem:

bon turystyczny - przedsiębiorca

Anna
Kategoria:

Polska Strefa Inwestycji to rządowy program wspierania nowych inwestycji, w ramach którego przedsiębiorcy mogą skorzystać z pomocy publicznej w postaci zwolnienia z podatku dochodowego. Wsparcie dotyczy głównie przedsiębiorstw produkcyjnych i świadczących nowoczesne usługi dla biznesu.

Czytaj więcej: 70 % ZWOLNIENIE Z PODATKU DLA INWESTUJĄCYCH ZAKŁADÓW PRODUKCYJNYCH
Anna
Kategoria:

Z okazji Święta Policji składam Kierownikowi Posterunku Policji

w Wydminach - asp. szt. Andrzejowi Pietnoczce

oraz Funkcjonariuszom Jednostki

 najserdeczniejsze życzenia oraz podziękowania

za trudną, odpowiedzialną i pełną poświęcenia służbę.

Życzę Państwu wielu sukcesów, satysfakcji z pełnionych obowiązków

oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym

Wójt Gminy Wydminy

Radosław Król