INFO

Plac Rynek 1/1,
11-510 Wydminy

ZSO WYDMINY

SP GAWLIKI WIELKIE

GOPS

GOK

rocznica Kostiuchnówki

Wywiad

Podpisanie Umowy Partnerskiej

Wywiad

Żołnierze Wyklęci

PANTEON

Instytucje wspomagające

KIS

Klub Integracji Społecznej

PUKiZ

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Zieleni

Punkt Pomocy

Punkt Konsultacyjny ds. Przemocy w Rodzinie w Wydminach

HS PREKURSOR

Spółdzielnia Socjalna

Anna
Kategoria:

 

23 i 24 wrzesień 2021 r. w godzinach 15.00-20.00

hol Urzędu Gminy Wydminy, Plac Rynek 1/1

Gminne Biuro Spisowe w Wydminach uprzejmie przypomina, że od 1 kwietnia trwa obowiązkowy spis powszechny ludności i mieszkań.

Do spisu zobowiązany jest każdy mieszkaniec Polski niezależnie od pochodzenia, kraju obywatelstwa czy wieku.

Zapraszamy mieszkańców Gminy, którzy nie dokonali spisu do odwiedzenia Urzędu Gminy. Będziemy czekać na Państwa w czwartek  (23) i piątek (24) września w holu na parterze budynku. Zabierz ze sobą numer PESEL, jeśli chcesz spisać całą rodzinę zabierz również numery PESEL członków rodziny.

Możesz spisać się również poprzez samospis internetowy. Zaloguj się poprzez Profil Zaufany lub podanie  PESEL i nazwiska rodowego matki na stronie http://spis.gov.pl. 

Nie warto zwlekać – unikanie samospisu internetowego wiąże się z telefonem bądź wizytą rachmistrza spisowego, który, korzystając z listy pytań zawartej na stronie spisu, przeprowadzi obowiązek spisowy. Weryfikację, czy osoba podająca się za rachmistrza rzeczywiście nim jest, można przeprowadzić dzwoniąc pod numer 22 279 99 99.

Próba uchylenia się od obowiązku spisowego wiąże się z nałożeniem kary grzywny o wysokości do 5 tys. zł. Narodowy Spis Powszechny ma być prowadzony do 30 września.

Więcej informacji: https://spis.gov.pl/

Infolinia spisowa: 22 279 99 99

Admin
Kategoria:

SO.0050.108.2021

ZARZĄDZENIE NR 93/2021

Wójta Gminy Wydminy

z dnia 20 września 2021 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku.

            Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2021r., poz. 1372) w związku z art. 4, art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2020r., poz. 1057 ze zm.) i w związku z uchwałą Rady Gminy Wydminy Nr XXXI/195/2021 z dnia 31 maja 2021 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/146/2020
z dnia 12 października 2020 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 rok, Wójt Gminy Wydminy zarządza co następuje:

  • 1.1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych samorządu Gminy Wydminy zlecanych sektorowi pozarządowemu w 2021 roku w formie wspierania wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji
    w następujących rodzajach zadań:

             1) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,

             2) ochrona i promocja zdrowia,

 3) wsparcie poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych
z funduszy zewnętrznych.

           

            2. Zadania, o których mowa w ust. 1 mieszczą się w zakresie priorytetowych zadań publicznych wskazanych w Programie współpracy Gminy Wydminy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.

            3. Ogłoszenie o konkursie ofert stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

  • 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Wydminy.
  • 3. Ogłoszenie konkursu publikuje się poprzez zamieszczenie jego treści:

             1) w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wydminy,

             2) na stronie internetowej Gminy Wydminy,

             3) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Wydminy.

           

  • 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                          

Super User
Kategoria:
OGŁOSZENIE
 
 
             Wójt Gminy Wydminy zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych na spotkanie w sprawie omówienia projektu Programu współpracy Gminy Wydminy
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3  ustawy
o działalności pożytku publicznego.
Spotkanie odbędzie się w dniu  14 września 2021 roku o godzinie 15.00 w sali Centrum Aktywności Lokalnej, pl. Rynek 1/1, Wydminy.