Przystąpienie do projektu „GIMNAZJA Z PROGRAMEM”

Projekt „Gimnazja z programem” w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Wójt Gminy informuje, iż Gmina Wydminy przystąpiła do realizacji projektu pn. „Gimnazja z programem” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.
Celem projektu jest zaspokojenie specjalnych potrzeb edukacyjnych i wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży z klas I-III w gimnazjach oraz doposażenie bazy dydaktycznej. Celami szczegółowymi projektu jest ograniczenie dysfunkcji rozwojowych, wzrost umiejętności młodzieży szczególnie uzdolnionych, wzmocnienie zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia oraz wyposażenie bazy szkół w niezbędne materiały dydaktyczne. Ponadto wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości nauczania z zastosowaniem innowacyjnych metod.
W ramach projektu zostaną przygotowane i przeprowadzone zajęcia dodatkowe dla uczniów klas I-III w gimnazjach na terenie Gminy Wydminy w Zespole Szkól Ogólnokształcących w Wydminach oraz w Zespole Szkół w Gawlikach Wielkich.
Informacje dotyczące rekrutacji i uczestnictwa w ww. projekcie dostępne są na stronie internatowej Gminy Wydminy, stronach internetowych szkół, w siedzibie Urzędu Gminy w Wydminach oraz w sekretariatach ZSO w Wydminach i ZS w Gawlikach Wielkich.
Okres realizacji projektu: październik 2013 – czerwiec 2015.

 

Wydminy, dn. 4.12.2013 r.

Przewiń do góry