Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych

Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych
Podstawa prawna:
Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007
Sekcja I: Właściwy organ
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina WydminyKrajowy numer identyfikacyjny: 8451972086Adres pocztowy: pl. Rynek 1/1Miejscowość: WydminyKod NUTS: PL623 EłckiKod pocztowy: 11-510Państwo: PolskaOsoba do kontaktów: Agnieszka SadowskaE-mail: oswiata@wydminy.pl Tel.: +48 874210019Adresy internetowe:Główny adres: http://bip.wydminy.pl/Adres profilu nabywcy: http://bip.wydminy.pl/
I.2)
Udzielenie zamówienia w imieniu innych właściwych organów
I.3)
Komunikacja
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
I.4)
Rodzaj właściwego organu
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)
Nazwa:
Świadczenie usług przewozów autobusowych w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Wydminy oraz Gmin, które z Gminą Wydminy zawarły porozumienia międzygminne.
II.1.2)
Główny kod CPV
60112000 Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego
II.1.3)
Rodzaj zamówienia
Usługi
Dziedziny, których dotyczą usługi transportu publicznego:
Usługi transportu autobusowego (miejskie/regionalne)
II.2)
Opis
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL623 Ełcki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Wydminy oraz Gminy, które z Gminą Wydminy zawarły porozumienia międzygminne.
II.2.4)
Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przewozu osób autobusami w zakresie publicznego transportu zbiorowego na sieci komunikacyjnej obejmującej obszar Gminy Wydminy oraz Gmin, które z Gminą Wydminy zawarty porozumienie międzygminne.
2 / 2
(charakter i ilość usług lub określenie potrzeb i wymogów)
II.2.7)
Przewidywana data rozpoczęcia realizacji zamówienia
Początek: 01/04/2023
Okres w miesiącach: 120
Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Rodzaj procedury
Bezpośrednie udzielanie zamówień na małą skalę (art. 5 ust. 4 rozporządzenia 1370/2007)
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje dodatkowe:
Na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 16.12.2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym oraz art. 7 ust. 2 Rozporządzenia (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. zastrzega się możliwość zmiany powyższych informacji.
VI.4)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/03/2022

Przewiń do góry