XIX Ogólnopolskie Biegi Rodzinne 2.06.2016 r. Las Miejski w Gajewie koło Giżycka


R E G U L A M I N
I. Cel imprezy:
Propagowanie zdrowego, rodzinnego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji.
II. Organizator:
Komitet Organizacyjny Ogólnopolskich Biegów Rodzinnych.
Współorganizatorzy: Starostwo Powiatowe w Giżycku, Urząd Miasta Giżycko, Urząd Gminy Giżycko,
15 Giżycka Brygada Zmechanizowana im. Zawiszy Czarnego, Centrum Profilaktyki Uzależnień
i Integracji Społecznej w Giżycku, Zakład Aktywności Zawodowej w Giżycku, Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Giżycku, Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku,
Akademicki Związek Sportowy w Wilkasach, Nadleśnictwo Giżycko, Dom Pomocy Społecznej
w Giżycku, Towarzystwo Miłośników Twierdzy Boyen w Giżycku, Szkoła Policealna im. Hanny
Chrzanowskiej w Giżycku, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Giżycku, Żegluga
Mazurska, Intermarchê, ZUOK Spytkowo, Baxter, BiegamBoLubię Giżycko.


Patronat medialny: Gazeta Giżycka, Radio 5.
III. Termin i miejsce:
2 maja 2016 r. – duża polana Ścieżki Przyrodniczo – Edukacyjnej „Las Miejski” w Gajewie koło
Giżycka.
IV. Trasa i dystans:
Zawody rozgrywane są na trasie o długości około 1,7 km w kategoriach:
BIEG CHARTÓW do którego zapraszamy wszystkich chętnych do sportowej rywalizacji na
dystansie około 5 km (trzy okrążenia trasy),
BIEG GŁÓWNY na dystansie około 1,7 km w którym mogą startować wszyscy chętni:
młodzież, dorośli oraz dorośli wraz z dziećmi. Podczas BIEGU GŁÓWNEGO obowiązuje tempo
dostosowane do umiejętności zawodników (może być nawet spacerowe, liczy się ukończenie
biegu).
biegi dla dzieci i młodzieży.
V. Zgłoszenia:
Warunkiem udziału w ww. zawodach jest zarejestrowanie się w biurze zawodów, w dniu biegów tj. 2
maja 2016 r., w miejscu rozgrywania zawodów (duża polana Ścieżki Przyrodniczo – Edukacyjnej „Las
Miejski”) w godz. od 9:00 do 10:45. Impreza ma charakter otwarty. Uczestnictwo w biegach jest
bezpłatne. Prawo startu mają osoby fizyczne bez względu na wiek i płeć. Osoby poniżej 16 roku życia
mogą startować wyłącznie pod stałą opieką Rodziców lub Opiekunów prawnych startujących
w zawodach. Młodzież w wieku 16 – 18 lat może startować wyłącznie pod warunkiem
zarejestrowania osoby nieletniej przez Rodzica/Opiekuna prawnego. Rodzice/Opiekunowie prawni
rejestrujący osobę niepełnoletnią biorą na siebie wszelką odpowiedzialność za start nieletniego
i zwalniają z odpowiedzialności Organizatora.
VI. Zasady rozgrywania biegów:
Dla zawodników startujących w BIEGU CHARTÓW oraz biegach dla dzieci i młodzieży biegi zostaną
rozegrane tylko w klasyfikacji indywidualnej. W kategorii BIEG GŁÓWNY liczy się ukończenie wyścigu.
VII. Nagrody:
za zajęcie 1, 2, 3 miejsca indywidualnie mężczyźni – BIEG CHARTÓW,
za zajęcie 1, 2, 3 miejsca indywidualnie kobiety – BIEG CHARTÓW,
za zajęcie 1, 2, 3 miejsca – BIEG GŁÓWNY,
najstarszy zawodnik, najstarsza zawodniczka,
najmłodszy zawodnik, najmłodsza zawodniczka,
najliczniejsza rodzina,
zawodnik z najdalszego miejsca zamieszkania od Giżycka ze Świata,
zawodnik z najdalszego miejsca zamieszkania od Giżycka z Polski,
biegi dla dzieci i młodzieży – puchary i medale,
losowanie nagród dla uczestników, wręczenie podziękowań,
tradycyjnie na koniec zawodów losowanie nagrody głównej.
VIII. Ramowy program imprezy:
9:00 – 10:45 – zapisy do biegów,
10:00 – 10:15 – prelekcja z okazji Święta Flagi,
10:15 – 10:30 – występ zespołu muzycznego,
10:30 – 10:45 – pokazy ćwiczeń dla początkujących biegaczy,
10:45 – uroczyste otwarcie,
11:00 – wspólna rozgrzewka,
11:10 – start BIEGU CHARTÓW,
11:30 – start BIEGU GŁÓWNEGO, po zakończeniu BIEGU GŁÓWNEGO odbędą się biegi dla dzieci
i młodzieży,
13:00 – wręczenie i rozlosowanie nagród,
14:00 – zakończenie imprezy.
IX. Postanowienia końcowe:
Rejestracja w zawodach jest równoznaczna ze znajomością i akceptacją niniejszego regulaminu oraz
jego zmian. Zawodnik akceptując treść regulaminu wyraża zgodę na:
a) przestrzeganie niniejszego regulaminu i tym samym pełną jego akceptację oraz zobowiązuje się do
jego przestrzegania.
b) przetwarzanie danych osobowych, w tym zamieszczanie tych danych w przekazach telewizyjnych,
radiowych, internetowych i w formie drukowanej.
c) wykorzystywanie wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych poszczególnych uczestników,
biorących udział w poszczególnych wyścigach, przy czym wizerunek i dane te mogą być
wykorzystywane w materiałach promujących wyścig i wydarzenia towarzyszące wyścigom (prasa,
radio, telewizja, Internet, materiały graficzne). Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu
wykorzystania ich wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych.
d) uczestnik zawodów startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność (rodziców lub opiekunów
prawnych) i ponosi ew. konsekwencje. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział
w zawodach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą ewentualne ryzyko i zagrożenie
wypadkami, możliwością odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych. Rejestracja w zawodach
oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił charakter i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem
w zawodach i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w zawodach.
Dane osobowe uczestników zawodów będą przetwarzane w celach przetworzenia i wyłonienia
zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody. Przetwarzanie danych osobowych
w związku z udziałem w imprezie obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz
z nazwą miejscowości w której zamieszkuje.
Dane osobowe uczestników wyścigu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi
w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r.,
Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Organizator.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe na trasie wyścigu, oraz za rzeczy
zagubione i ukradzione.
We wszystkich sprawach spornych nie objętych niniejszym regulaminem decyduje Sędzią Główny
zawodów w porozumieniu z organizatorem.
Organizator ma prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie.

Przewiń do góry